Προσευχή | proseuxi.gr

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 11

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 11 ΜΕΤ᾿ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρόνον Λυσίας ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως καὶ συγγενὴς καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων λίαν βαρέως φέρων ἐπὶ τοῖς γεγονόσι, 2 συναθροίσας περὶ τὰς ὀκτὼ μυριάδας καὶ τὴν...

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 10

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 10 ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΣ δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου προάγοντος αὐτούς, τὸ μὲν ἱερὸν ἐκομίσαντο καὶ τὴν πόλιν, 2 τοὺς δὲ κατὰ τὴν ἀγορὰν βωμοὺς ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων δεδημιουργημένους, ἔτι δὲ...

Μακκαβαίων Α’ Κεφάλαιο 10

Μακκαβαίων Α’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἐν ἔτει ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἀνέβη ᾿Αλέξανδρος ὁ τοῦ ᾿Αντιόχου ὁ ᾿Επιφανὴς καὶ κατελάβετο Πτολεμαΐδα, καὶ ἐπεδέξαντο αὐτόν, καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ. 2 καὶ ἤκουσε Δημήτριος ὁ...

Αγια Γραφη

Αρχική » Αγια Γραφη

Η Αγία Γραφή αποτελείται από τα κείμενα της Παλαιάς & Καινής Διαθήκης

Παλαιά Διαθήκη | Καινή Διαθήκη

Νεεμίας Κεφάλαιο 9 Μακκαβαίων Β' Κεφάλαιο 11

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 11

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 11 ΜΕΤ᾿ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρόνον Λυσίας ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως καὶ συγγενὴς καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων λίαν βαρέως φέρων ἐπὶ τοῖς γεγονόσι, 2 συναθροίσας περὶ τὰς ὀκτὼ μυριάδας καὶ τὴν ἵππον...

Μακκαβαίων Α’ Κεφάλαιο 10

Μακκαβαίων Α’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἐν ἔτει ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἀνέβη ᾿Αλέξανδρος ὁ τοῦ ᾿Αντιόχου ὁ ᾿Επιφανὴς καὶ κατελάβετο Πτολεμαΐδα, καὶ ἐπεδέξαντο αὐτόν, καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ. 2 καὶ ἤκουσε Δημήτριος ὁ βασιλεὺς...

Μακκαβαίων Α' Κεφάλαιο 9

Μακκαβαίων Α’ Κεφάλαιο 9

Μακκαβαίων Α’ Κεφάλαιο 9 ΚΑΙ ἤκουσε Δημήτριος ὅτι ἔπεσε Νικάνωρ καὶ αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν πολέμῳ, καὶ προσέθετο τὸν Βακχίδην καὶ τὸν ῎Αλκιμον ἐκ δευτέρου ἀποστεῖλαι εἰς γῆν ᾿Ιούδα καὶ τὸ δεξιὸν κέρας μετ᾿ αὐτῶν. 2...

Εσθήρ Κεφάλαιο 10

Εσθήρ Κεφάλαιο 10

Εσθήρ Κεφάλαιο 10 ΕΓΡΑΨΕ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῆς τε γῆς καὶ τῆς θαλάσσης, 2 καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ ἀνδραγαθίαν πλοῦτόν τε καὶ δόξαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἰδοὺ γέγραπται ἐν βιβλίῳ βασιλέων Περσῶν καὶ Μήδων...

Εσθήρ Κεφάλαιο 9

Εσθήρ Κεφάλαιο 9

Εσθήρ Κεφάλαιο 9 Εν γὰρ τῷ δωδεκάτῳ μηνί, τῇ τρισκαιδεκάτη τοῦ μηνός, ὅς ἐστιν ᾿Αδάρ, παρῆν τὰ γράμματα τὰ γραφέντα ὑπὸ τοῦ βασιλέως. 2 ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἀπώλοντο οἱ ἀντικείμενοι τοῖς ᾿Ιουδαίοις· οὐδεὶς γὰρ ἀντέστη...

Ιουδίθ Κεφάλαιο 10

Ιουδίθ Κεφάλαιο 10

Ιουδίθ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο βοῶσα πρὸς τὸν Θεὸν ᾿Ισραὴλ καὶ συνετέλεσε πάντα τὰ ρήματα ταῦτα, 2 καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς πτώσεως καὶ ἐκάλεσε τὴν ἅβραν αὐτῆς καὶ κατέβη εἰς τὸν οἶκον, ἐν ᾧ διέτριβεν ἐν αὐτῷ ἐν...

Ιουδίθ Κεφάλαιο 9

Ιουδίθ Κεφάλαιο 9

Ιουδίθ Κεφάλαιο 9 ΙΟΥΔΙΘ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐπέθετο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ ἐγύμνωσεν ὃν ἐνεδιδύσκετο σάκκον, καὶ ἦν ἄρτι προσφερόμενον ἐν ῾Ιερουσαλὴμ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ τὸ θυμίαμα τῆς ἑσπέρας...

Ιερεμίας Κεφάλαιο 7 Γένεσις Κεφάλαιο 10 Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 Κριταί Κεφάλαιο 10

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 28

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 28 ῾Ο Παῦλος εἰς Μελίτην Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 28 ΚΗ´\ΚΑΙ διασωθέντες τότε ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται. 2 οἱ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν· ἀνάψαντες...

Τωβίτ Κεφάλαιο 10

Τωβίτ Κεφάλαιο 10

Τωβίτ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ Τωβὶτ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐλογίσατο ἑκάστης ἡμέρας· καὶ ὡς ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τῆς πορείας καὶ οὐκ ἤρχοντο, 2 εἶπε· μήποτε κατῄσχυνται; ἢ μήποτε ἀπέθανε Γαβαὴλ καὶ οὐδεὶς αὐτῷ δίδωσι τὸ ἀργύριον; 3 καὶ...

Τωβίτ Κεφάλαιο 9

Τωβίτ Κεφάλαιο 9

Τωβίτ Κεφάλαιο 9 ΚΑΙ ἐκάλεσε Τωβίας τὸν Ραφαὴλ καὶ εἶπεν αὐτῷ· 2 ᾿Αζαρία ἀδελφέ, λάβε μετὰ σεαυτοῦ παῖδα καὶ δύο καμήλους καὶ πορεύθητι ἐν Ράγοις τῆς Μηδίας παρὰ Γαβαὴλ καὶ κόμισαί μοι τὸ ἀργύριον καὶ αὐτὸν ἄγε μοι εἰς...

Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 8 Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 10

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 27

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 27 ῾Ο Παῦλος ἀποπλέει διὰ τὴν Ρώμην. Εἰς Κρήτην Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 27 ΚΖ´\ΩΣ δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας...

Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 9 Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 22 Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 9

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 28

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 28 ῾Η ἀνάστασις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 28 ΚΗ´\ΟΨΕ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς...

Νεεμίας Κεφάλαιο 11

Νεεμίας Κεφάλαιο 11

Νεεμίας Κεφάλαιο 11 ΚΑΙ ἐκάθισαν οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ ἐν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ ἐβάλοσαν κλήρους ἐνέγκαι ἕνα ἀπὸ τῶν δέκα καθίσαι ἐν ῾Ιερουσαλὴμ πόλει τῇ ἁγίᾳ καὶ ἐννέα μέρη ἐν ταῖς πόλεσι. 2 καὶ...

Νεεμίας Κεφάλαιο 10

Νεεμίας Κεφάλαιο 10

Νεεμίας Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἐπὶ τῶν σφραγιζόντων Νεεμίας ᾿Αρτασασθὰ υἱὸς ᾿Αχαλία καὶ Σεδεκίας 2 υἱὸς ᾿Αραία καὶ ᾿Αζαρία καὶ ῾Ιερμία, 3 Φασούρ, ᾿Αμαρία, Μελχία, 4 ᾿Αττούς, Σεβανί, Μαλούχ, 5 ᾿Ιράμ, Μεραμώθ, ᾿Αβδία, 6 Δανιήλ...

Ωσηέ Κεφάλαιο 8 Δανιήλ Κεφάλαιο 7 Αριθμοί Κεφάλαιο 9 Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 9

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 26

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 26 ῾Η ὁμιλία τοῦ Παύλου ἐνώπιον τοῦ ᾿Αγρίππα Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 26 ΚΣΤ´\ΑΓΡΙΠΠΑΣ δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις