Προσευχή | proseuxi.gr

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22 ῾Ομιλία τοῦ Παύλου πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22 ΚΒ´\ΑΝΔΡΕΣ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας. 2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ ῾Εβραΐδι...

Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 10

Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 10 ΩΣ δὲ ἤκουσεν ᾿Αδωνιβεζὲκ βασιλεὺς ῾Ιερουσαλὴμ ὅτι ἔλαβεν ᾿Ιησοῦς τὴν Γαὶ καὶ ἐξωλόθρευσεν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν ῾Ιεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, οὕτως ἐποίησαν καὶ τὴν Γαὶ καὶ...

Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 9

Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 9 ΩΣ δὲ ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν ᾿Αμορραίων οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, οἱ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ οἱ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ παραλίᾳ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης καὶ οἱ πρὸς τῷ ᾿Αντιλιβάνῳ...

Κατηγορία - Αγια Γραφη

Η Αγία Γραφή αποτελείται από τα κείμενα της Παλαιάς & Καινής Διαθήκης

Παλαιά Διαθήκη | Καινή Διαθήκη

Ωσηέ Κεφάλαιο 7 Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21 Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22 ῾Ομιλία τοῦ Παύλου πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22 ΚΒ´\ΑΝΔΡΕΣ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας. 2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ ῾Εβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον...

Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 9

Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 9 ΩΣ δὲ ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν ᾿Αμορραίων οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, οἱ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ οἱ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ παραλίᾳ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης καὶ οἱ πρὸς τῷ ᾿Αντιλιβάνῳ καὶ οἱ Χετταῖοι καὶ οἱ Χαναναῖοι καὶ οἱ...

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 20 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 9 Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 23

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 23

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 23 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐνώπιον τοῦ Ρωμαίου ἡγεμόνος Πιλάτου Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 23 ΚΓ´\ΚΑΙ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον. 2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες· τοῦτον εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος...

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 21 Δανιήλ Κεφάλαιο 6 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 10

Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 10

Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 10 ΕΝ ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπε Κύριος πρός με· λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας, ὥσπερ τὰς πρώτας, καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος· καὶ ποιήσεις σεαυτῷ κιβωτὸν ξυλίνην· 2 καὶ γράψεις ἐπὶ τὰς πλάκας τὰ ρήματα, ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶ...

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 20 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 9 Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 23

Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 9

Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 9 ΑΚΟΥΕ, ᾿Ισραήλ· σὺ διαβαίνεις σήμερον τὸν ᾿Ιορδάνην εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς, πόλεις μεγάλας καὶ τειχήρεις ἕως τοῦ οὐρανοῦ, 2 λαὸν μέγαν καὶ πολὺν καὶ εὐμήκη, υἱοὺς ᾿Ενάκ, οὓς σὺ οἶσθα...

Ιερεμίας Κεφάλαιο 7 Γένεσις Κεφάλαιο 10 Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 Κριταί Κεφάλαιο 10

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς κατακρίνει τοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 ΚΓ´\ΤΟΤΕ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2 λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι...

Αριθμοί Κεφάλαιο 10

Αριθμοί Κεφάλαιο 10

Αριθμοί Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 2 ποίησον σεαυτῷ δύο σάλπιγγας ἀργυρᾶς, ἐλατὰς ποιήσεις αὐτάς, καὶ ἔσονταί σοι ἀνακαλεῖν τὴν συναγωγὴν καὶ ἐξαίρειν τὰς παρεμβολάς. 3 καὶ σαλπιεῖς ἐν αὐταῖς καὶ συναχθήσεται πᾶσα ἡ συναγωγὴ...

Ωσηέ Κεφάλαιο 8 Δανιήλ Κεφάλαιο 7 Αριθμοί Κεφάλαιο 9 Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 9

Αριθμοί Κεφάλαιο 9

Αριθμοί Κεφάλαιο 9 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινὰ ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ, ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ, λέγων· 2 εἶπον καὶ ποιείτωσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ τὸ πάσχα καθ ὥραν αὐτοῦ· 3 τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρα τοῦ...

Ωσηέ Κεφάλαιο 7 Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21 Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21 ῾Ο νέος Οὐρανὸς καὶ ἡ νέα Γῆ Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21 ΚΑ´\ΚΑΙ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ...

Μιχαίας Κεφάλαιο 7 Λευιτικόν Κεφάλαιο 10

Λευιτικόν Κεφάλαιο 10

Λευιτικόν Κεφάλαιο 10 Καὶ λαβόντες οἱ δύο υἱοὶ ᾿Ααρὼν Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ ἐπέθηκαν ἐπ᾿ αὐτὸ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾿ αὐτὸ θυμίαμα καὶ προσήνεγκαν ἔναντι Κυρίου πῦρ ἀλλότριον, ὃ οὐ προσέταξε Κύριος αὐτοῖς. καὶ ἐξῆλθε πῦρ παρὰ...

Ιερεμίας Κεφάλαιο 8 Λευιτικόν Κεφάλαιο 9 Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 10

Λευιτικόν Κεφάλαιο 9

Λευιτικόν Κεφάλαιο 9 ΚΑΙ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἐκάλεσε Μωυσῆς ᾿Ααρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὴν γερουσίαν ᾿Ισραήλ. καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρών· λάβε σεαυτῷ μοσχάριον ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριὸν εἰς ὁλοκαύτωμα, ἄμωμα, καὶ προσένεγκε αὐτὰ...

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 21 Δανιήλ Κεφάλαιο 6 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 10

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 21

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 21 ᾿Απὸ Μίλητον εἰς Τύρον Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 21 ΚΑ´\ΩΣ δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾿ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ρόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα. 2 καὶ εὑρόντες πλοῖον...

Ησαΐας Κεφάλαιο 8 Έξοδος Κεφάλαιο 10

Έξοδος Κεφάλαιο 10

Έξοδος Κεφάλαιο 10 ΕΙΠΕ δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· εἴσελθε πρὸς Φαραώ· ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἵνα ἑξῆς ἐπέλθῃ τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπ᾿ αὐτούς· ὅπως διηγήσησθε εἰς τὰ ὦτα τῶν τέκνων ὑμῶν καὶ τοῖς τέκνοις τῶν τέκνων...

Ζαχαρίας Κεφάλαιο 8 Έξοδος Κεφάλαιο 9

Έξοδος Κεφάλαιο 9

Έξοδος Κεφάλαιο 9 ΕΙΠΕ δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· εἴσελθε πρὸς Φαραὼ καὶ ἐρεῖς αὐτῷ· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν ῾Εβραίων· ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσωσιν· εἰ μὲν οὖν μή βούλει ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἀλλὰ ἔτι ἐγκρατεῖς αὐτοῦ, ἰδοὺ...

Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 8 Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐμφανίζεται κοντὰ εἰς τὴν λίμνην τῆς Τιβεριάδος Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21 ΚΑ´\ΜΕΤΑ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. 2 ἦσαν ὁμοῦ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις