Προσευχή | proseuxi.gr

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 11

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 11 ΜΕΤ᾿ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρόνον Λυσίας ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως καὶ συγγενὴς καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων λίαν βαρέως φέρων ἐπὶ τοῖς γεγονόσι, 2 συναθροίσας περὶ τὰς ὀκτὼ μυριάδας καὶ τὴν...

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 10

Μακκαβαίων Β’ Κεφάλαιο 10 ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΣ δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου προάγοντος αὐτούς, τὸ μὲν ἱερὸν ἐκομίσαντο καὶ τὴν πόλιν, 2 τοὺς δὲ κατὰ τὴν ἀγορὰν βωμοὺς ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων δεδημιουργημένους, ἔτι δὲ...

Μακκαβαίων Α’ Κεφάλαιο 10

Μακκαβαίων Α’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἐν ἔτει ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἀνέβη ᾿Αλέξανδρος ὁ τοῦ ᾿Αντιόχου ὁ ᾿Επιφανὴς καὶ κατελάβετο Πτολεμαΐδα, καὶ ἐπεδέξαντο αὐτόν, καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ. 2 καὶ ἤκουσε Δημήτριος ὁ...

Αγια Γραφη

Η Αγία Γραφή αποτελείται από τα κείμενα της Παλαιάς & Καινής Διαθήκης

Παλαιά Διαθήκη | Καινή Διαθήκη

Ζαχαρίας Κεφάλαιο 8 Έξοδος Κεφάλαιο 9 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 9

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 27

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 27 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς παραδίδεται εἰς τὸν Ρωμαῖον ἡγεμόνα Πιλᾶτον Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 27 ΚΖ´\ΠΡΩΪΑΣ δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ...

ΕΣΔΡΑΣ Β' Κεφάλαιο 10

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 10

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ὡς προσηύξατο ῎Εσδρας καὶ ὡς ἐξηγόρευσε κλαίων καὶ προσευχόμενος ἐνώπιον οἴκου τοῦ Θεοῦ, συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἀπὸ ᾿Ισραὴλ ἐκκλησία πολλὴ σφόδρα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ νεανίσκοι, ὅτι...

ΕΣΔΡΑΣ Β' Κεφάλαιο 9

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 9

ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 9 ΚΑΙ ὡς ἐτελέσθη ταῦτα, ἤγγισαν πρός με οἱ ἄρχοντες λέγοντες· οὐκ ἐχωρίσθη ὁ λαὸς ᾿Ισραὴλ καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἀπὸ λαῶν τῶν γαιῶν ἐν μακρύμμασιν αὐτῶν, τῷ Χανανί, ὁ ᾿Εθί, ὁ Φερεζί, ὁ...

Μιχαίας Κεφάλαιο 7 Λευιτικόν Κεφάλαιο 10 Βασιλειών Α' Κεφάλαιο 10

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 25

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 25 ῾Ο Παῦλος δικάζεται ἀπὸ τὸν Φῆστον Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 25 ΚΕ´\ΦΗΣΤΟΣ οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς ῾Ιεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας· 2 ἐνεφάνισαν δὲ αὐτῷ ὁ ἀρχιερεὺς...

Νεεμίας Κεφάλαιο 9 Μακκαβαίων Β' Κεφάλαιο 11

Νεεμίας Κεφάλαιο 9

Νεεμίας Κεφάλαιο 9 ΚΑΙ ἐν ἡμέρᾳ εἰκοστῇ καὶ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς τούτου συνήχθησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν σάκκοις καὶ σποδῷ ἐπὶ κεφαλῆς αὐτῶν. 2 καὶ ἐχωρίσθησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου καὶ...

ΕΣΔΡΑΣ Α' Κεφάλαιο 9

ΕΣΔΡΑΣ Α’ Κεφάλαιο 9

ΕΣΔΡΑΣ Α’ Κεφάλαιο 9 ΚΑΙ ἀναστὰς ῎Εσδρας ἀπὸ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύθη εἰς τὸ παστοφόριον ᾿Ιωνὰν τοῦ ᾿Ελιασίβου, 2 καὶ αὐλισθεὶς ἐκεῖ ἄρτου οὐκ ἐγεύσατο οὐδὲ ὕδωρ ἔπιε, πενθῶν ἐπὶ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγάλων τοῦ...

Ησαΐας Κεφάλαιο 8 Έξοδος Κεφάλαιο 10 Βασιλειών Α' Κεφάλαιο 9

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 26

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 26 Συνωμοσία κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 26 ΚΣΤ´\ΚΑΙ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· 2 οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα...

Ιερεμίας Κεφάλαιο 7 Γένεσις Κεφάλαιο 10 Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 Κριταί Κεφάλαιο 10

Παραλειπομένων Β’ Κεφάλαιο 10

Παραλειπομένων Β’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἦλθε Ροβοὰμ εἰς Συχέμ, ὅτι εἰς Συχὲμ ἤρχετο πᾶς ᾿Ισραὴλ βασιλεῦσαι αὐτόν. 2 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ῾Ιεροβοὰμ υἱὸς Ναβάτ καὶ αὐτὸς ἐν Αἰγύπτῳ, ὡς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου Σαλωμὼν τοῦ...

Ωσηέ Κεφάλαιο 7 Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21 Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 22

Παραλειπομένων Β’ Κεφάλαιο 9

Παραλειπομένων Β’ Κεφάλαιο 9 ΚΑΙ βασίλισσα Σαβὰ ἤκουσε τὸ ὄνομα Σαλωμὼν καὶ ἦλθε τοῦ πειράσαι Σαλωμὼν ἐν αἰνίγμασιν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἀρώματα εἰς πλῆθος καὶ χρυσίον καὶ...

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 21 Δανιήλ Κεφάλαιο 6 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 10

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 24

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 24 ῾Ο Παῦλος δικάζεται ἀπὸ τὸν Ρωμαῖον ἡγεμόνα Φήλικα Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 24 ΚΔ´\ΜΕΤΑ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ρήτορος Τερτύλλου τινός...

Αμώς Κεφάλαιο 9 Γένεσις Κεφάλαιο 9

Παραλειπομένων Α’ Κεφάλαιο 10

Παραλειπομένων Α’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἀλλόφυλοι ἐπολέμησαν πρὸς τὸν ᾿Ισραήλ, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων, καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἐν ὄρει Γελβουέ. 2 καὶ κατεδίωξαν οἱ ἀλλόφυλοι ὀπίσω Σαοὺλ καὶ ὀπίσω τῶν υἱῶν...

Ησαΐας Κεφάλαιο 8 Έξοδος Κεφάλαιο 10 Βασιλειών Α' Κεφάλαιο 9

Παραλειπομένων Α’ Κεφάλαιο 9

Παραλειπομένων Α’ Κεφάλαιο 9 ΚΑΙ πᾶς ᾿Ισραὴλ ὁ συλλοχισμὸς αὐτῶν, καὶ οὗτοι καταγεγραμμένοι ἐν βιβλίῳ τῶν βασιλέων ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιούδα μετὰ τῶν ἀποικισθέντων εἰς Βαβυλῶνα ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν, 2 καὶ οἱ...