Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Διαφορα » Ο Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος είναι μαζί μας…

Ο Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος είναι μαζί μας…

Ο Σταυρωθείς και Αναστάς

Ο Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος είναι μαζί μας…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ 2018
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς, τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ἰδού γάρ ἦλθεν διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ∙ Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.» (Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα)

Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε, λαμπροφορεμένε καί περιούσιε.

Ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς γῆς ὅλος ὁ χριστιανικός κόσμος ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τήν ζωηφόρον Ταφήν καί Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ τό Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου φωτίζει τά σύμπαντα, τά ἐπουράνια καί τά καταχθόνια. Φῶς καί Ζωή, Ἀλήθεια καί θυσιαστική ἀγάπη, πλημμυρίζει τόν σύμπαντα κόσμο! Οὐρανός καί γῆ ἀγάλλονται.

Καί ποιός ὁ αἴτιος ὅλης αὐτῆς τῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης; Ὁ Ἕνας καί μοναδικός, ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος καί Θεός μας.

Ο Σταυρωθείς και Αναστάς! Ναί! Ὅσο καί ἄν ἀκούγεται παράξενο καί παράδοξο, σχῆμα ὀξύμωρο καί ἀντιφατικό. Πώς, δηλαδή, ἕνας σταυρικός θάνατος ἔφερε «χαρά ἐν ὅλω τῷ κόσμῳ». Ὅμως αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἡ Ζωή, τό Φῶς, ἡ Ἀλήθεια κρεμᾶται ὡς κακούργος ἄνθρωπος. Στά μάτια τῶν ἀνθρώπων φαίνεται ἄνθρωπος, στήν πραγματικότητα ὅμως εἶναι Θεός. Προσλαμβάνει ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση, παρεκτός τῆς ἁμαρτίας. Μέ τό αἷμα Του ἐξαγιάζει τόν Σταυρόν, γίνεται τίμιος, ζωηφόρος καί ζωοποιός, ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου. Ὥς ἄνθρωπος θάπτεται «ἐν καινῶ μνημείῳ», ὡς Θεός ὅμως κατέρχεται εἰς τόν Ἄδην, φέρων τόν «σταυρόν ἐπ’ ὤμου», τά σύμβολα τοῦ πάθους, τόν κάλαμον, τόν σπόγγον καί τήν λόγχη, συντρίβει πύλας, συντρίβει τό κράτος τοῦ διαβόλου καί χαρίζει καί πάλιν στόν ἄνθρωπον Ζωήν τήν αἰώνιον. Πόσον παραστατικά σημειώνει ὅλα αὐτά ὁ Ἱερός Χρυσόστομος στόν κατηχητικόν του λόγον: «Μηδείς φοβείτῳ θάνατον∙ ἡλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτήρος θάνατος» καί συνεχίζει «ἐσκύλευσε τόν Ἄδην ὁ κατελθών εἰς τόν Ἄδην, ἐπικράνθῃ ὁ Ἅδης καί γάρ ἐνεκρώθη, ἐπικράνθη καί γάρ καθηρέθη …». «Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο».

Μέγα τό μυστήριον τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, ἀδελφοί, ἀφοῦ ὁ Θεός μας εἶναι μυστήριον, ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι μυστήριον, ἀφοῦ εἶναι πλάσμα του. Εἶναι εἰκόνα Του. Εἴμαστε τό ἐμφύσημα Του! Ἐρμηνεύεται τοῦτο τό μυστήριον; Βεβαίως. Ὄχι μόνον ἑρμηνεύεται ἀλλά καί ἀποκαλύπτεται. Ὄχι διά τῆς λογικῆς καί τοῦ ὀρθροῦ λόγου, ἀλλά διά τῆς καθαρῆς καί κρυστάλλινης πίστεως πρός ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν συνειδητοποιήσει τήν οὐράνιον καί θείαν καταγωγήν καί κατά προέκτασιν τόν ἅγιον καί θεῖον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου ἤ κατά τό ἁγιογραφικόν «τούς θέλοντας σωθῆναι».

Ὁ σημερινός ἄνθρωπος, ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς Οἰκουμένης, εἶναι σέ σύγχυση καί σέ ἀδιέξοδα. Προσπαθεῖ μέ πόλεμον, μέ αἵματα καί ἐρείπια νά ἐπιβάλλει τήν εἰρήνην, τήν εὐταξίαν, τήν δικαιοσύνην καί ἀντ’ αὐτῶν τά προβλήματα περισσότερον περιπλέκονται καί τά ἀδιέξοδα αὐξάνονται. Οἱ διάφοροι ὀργανισμοί, ἀδύναμοι νά ἐπιβάλλουν τήν εὐταξίαν, καταλήγουν εἰς ἀπλούς παρατηρητάς καί περιορίζονται σέ ἀνούσια εὐχολόγια. Ἐκεῖ καταλήγει ὁ ἄνθρωπος ὅταν ἀπαξιώση τόν ἑαυτόν, ὅταν ἀπεμπολήσει ἀρχές καί ἰδανικά, ὅταν αὐτοθεοποιηθῆ. Ὑποβιβάζει ὅλους τούς ἄλλους καί θεωρεῖ ἑαυτόν αὐθεντίαν.

Σέ ὥρα μηδέν πλέον βρίσκεται ἡ ἀνθρωπότητα. Ἐγκλήματα καί καταστροφές παντοῦ. Τρομοκρατίες, ληστείες, ἀναρχία. Μήπως καί ἐξαιρεῖται ἡ χώρα μας; Ἔχομεν καί τούς γείτονές μας πού ὀνειρεύονται τήν ἀνασύσταση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ξύπνησε ὁ ὀθωμανισμός καί ἡ βαρβαρότητά τους γιά τούς Ἕλληνες. Βρυχοῦν καί ἀπειλοῦν τούς πάντες.

Μή φοβῆσθε, ὅμως, ἀδελφοί μου. Ο Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος είναι μαζί μας ἀλλά καί ἡ Μητέρα Του, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός μας, ἡ ὁποία ποτέ δέν μᾶς ἐγκαταλείπει. Ἕνα νέφος εἶναι καί θά περάσει μέ προσευχή καί ἐλπίδα στόν Θεό.

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί! Εὐλογημένοι νά εἶσθε, ἀγαπημένοι καί μονιασμένοι.

Μετά πασχαλίων εὐχῶν
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις