Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Θεία Λειτουργία στα ερείπια βυζαντινού ναού του Ισραήλ

Θεία Λειτουργία στα ερείπια βυζαντινού ναού του Ισραήλ

Θεία Λειτουργία στα ερείπια βυζαντινού ναού του Ισραήλ

Θεία Λειτουργία στα ερείπια βυζαντινού ναού του Ισραήλ

Περί τό 1981 εἰς μίαν συνοικίαν τῆς νοτίου Ἀζώτου, σημερινῆς Asdod, κατά τήν ἔναρξιν ἐργασιῶν οἰκοδομῆς νέας οἰκίας, τό σκαπτικόν μηχάνημα εὗρε ἴχνη ψηφιδωτοῦ παλαιοῦ Βυζαντινοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπεμβῇ ἡ Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία τοῦ Ἰσραήλ καί νά ἀπαγορεύσῃ τήν συνέχειαν τῶν ἐργασιῶν.

Ἔκτοτε, τό συγκεκριμένον οἰκόπεδον παρέμενεν χέρσον καί περιῆλθεν εἰς τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ δημοσίου. Τό 2009, ἡ Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία ἀνέθεσε τήν εὐθύνην τῶν ἀνασκαφῶν εἰς τό συγκεκριμένον οἰκόπεδον εἰς τόν ἀρχαιολόγον δρ. Ἀλέξανδρον Φαντάλκιν, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τέλ Ἀβίβ, μέ εἰδικότητα εἰς τήν Ἀρχαίαν Ἑλλάδα τοῦ 8ου αἰῶνος π.Χ. Αἱ ἀνασκαφαί διεκόπησαν, διά νά συνεχισθοῦν ἐφέτος.

Εἰς τάς ἀνασκαφάς ἀνεκαλύφθη κτιριακόν συγκρότημα μέ κεντρικόν Ναόν καί παρεκκλήσια μοναδικῆς πνευματικῆς καί ἱστορικῆς ἀξίας με ψηφιδωτά, ἐπιγραφάς καί σταυρούς. Ὑπάρχει μία πιθανότης ὁ ναός να ἦτο Γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον τάγματος γυναικῶν παρθένων διακονισσῶν.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 16ης/29ης Ἰουλίου 2021, ἐτελέσθη ὑπαίθριος Θεία Λειτουργία ἐπί τῶν ἐρειπίων τοῦ ἀρχαίου τούτου Ἱεροῦ Ναοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, τῇ συμμετοχῇ τῶν πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν, π π. Ἰγνατίου ἡγουμένου τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί τῆς Μπετζάλλας, π. Κωνσταντίνου Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Χοτζεβᾶ, π. Ἀρτεμίου Ἡγουμένου Χάϊφας, π. Λεοντίου Ἡγουμένου Ραφιδίων Σαμαρείας, π. Μαρκέλλου Ἡγουμένου Ἀγίου Γεωργίου Λύδδης καί π. Ἀλεξάνδρου Γιασέβιτς, ἐφημερίου Ρωσοφώνων Μπέρ – Σέβας, παρόντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εἰρηνάρχου ἡγουμένου τῆς Καπερναούμ καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου ἡγουμένου τῆς Κανᾶ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, τῇ συμμετοχῇ τῶν Πατέρων ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πρό αἰώνων κεκοιμημένων Πατέρων, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων μνημονεύονται εἰς τάς διαφόρους ἐπιγραφάς τοῦ μωσαϊκοῦ δαπέδου ὡς π.χ.: Ἡρακλείου Ἐπισκόπου, Προκοπίου Ἐπισκόπου, Κάρου Ἐπισκόπου, Γαΐανοῦ Πρεσβυτέρου, Στεφάνου Πρεσβυτέρου, Μαξίμου Διακόνου, Σωφρονίας ἤ Εὐφροσύνης μητρός, Σεβήρας Διακονίσσης, Θεοδοσίας Διακονίσσης, Γρηγορίας Διακονίσσης.

Ἀνεσκάφη καί τάφος μέ ὀστά μικρῶν παιδίων – μᾶλλον λειψάνων, καθ’ ὅτι ἡ κεφαλή ἑνός τούτων διεπερᾶτο διά λόγχης ἀπό στόματος ἕως κρανίου, ὅπερ σημεῖον μαρτυρίου.

Κατόπιν, τῇ παρουσίᾳ τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, ἤτοι τοῦ Ἀντιδημάρχου τῆς πόλεως Ἀσντόντ, τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τελ -Ἀβίβ, ὁ Μακαριώτατος ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ τῶν ἀνασκαφῶν καθηγητοῦ δρ. Ἀλεξάνδρου Φαντάλκιν εἰς τόν χῶρον τῶν ἀνασκαφῶν καί προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ, ὑπογραμμίζων τήν σημασίαν τῶν ἀνακαλυφθεισῶν εὑρημάτων ὡς συνδέσμου Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης καί ὡς τόπου συναντήσεως ἐρευνητῶν, προσκυνητῶν καί περιηγητῶν, ἐμπνευομένων εἰς μίαν ζωήν δημιουργίας, εἰρήνης καί πολιτισμοῦ:

Εἰς τό σημαντικόν γεγονός τοῦτο ἐπεστάτησεν ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Ρωσοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος, ὁ ὁποῖος καί εἰς τό τέλος προσέφερεν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν καί ὅλους τούς συμμετέχοντας τό κόλλυβον ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος καί ὀπώρας.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Θεία Λειτουργία στα ερείπια βυζαντινού ναού του Ισραήλ»:

Εξόδιος Ακολουθία του π. Ηλία Αλευρά στον Τυρό Αρκαδίας
Εικόνα Άξιον Εστί στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης
Εκοιμήθη η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Ξάνθης Σεργία μοναχή

Ακολουθήστε μας:
youtube

Μοναστηριακά Προϊόντα

Προσθέστε Σχόλιο