Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Αποκαλυψις Ιωαννου

Αμώς Κεφάλαιο 9 Γένεσις Κεφάλαιο 9

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 20

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 20 ῾Ο Σατανᾶς δένεται διὰ χίλια χρόνια Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 20 Κ´\Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 2 καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, τὸν...

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 18

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 18 ῾Η πτῶσις τῆς μεγάλης πόλεως Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 18 ΙΗ´\ΜΕΤΑ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ, 2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ...

Ησαΐας Κεφάλαιο 5 Κριταί Κεφάλαιο 8

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 17

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 17 ῾Η ὅρασις τῆς Πόρνης καὶ τοῦ Θηρίου Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 17 ΙΖ´\ΚΑΙ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ λέγων· δεῦρο δείξω σοι τὸ κρῖμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις