Προσευχή | proseuxi.gr

Αποκαλυψις Ιωαννου

Αρχική » Αγια Γραφη » Καινη Διαθηκη » Αποκαλυψις Ιωαννου
Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 9 Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 22 Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 9

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 22

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 22 ΚΒ´\ΚΑΙ ἔδειξέ μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. 2 ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον...

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 20

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 20 ῾Ο Σατανᾶς δένεται διὰ χίλια χρόνια Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 20 Κ´\Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 2...

Ζαχαρίας Κεφάλαιο 8 Έξοδος Κεφάλαιο 9 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 9

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 19

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 19 Νίκη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ὁ γάμος τοῦ ᾿Αρνίου Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 19 ΙΘ´\Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων· ἀλληλούϊα· ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ...