Προσευχή | proseuxi.gr
Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 86 Επιστολή Ιερεμίου Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 67 Ψαλμός 88 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 120

Επιστολές Παύλου Προς Φιληππησίους Κεφάλαιο 4

Επιστολές Παύλου Προς Φιληππησίους Κεφάλαιο 4 Προτροπαί Δ´\ΩΣΤΕ, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί. 2 Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν...

Επιστολές Παύλου Προς Φιληππησίους Κεφάλαιο 2

Επιστολές Παύλου Προς Φιληππησίους Κεφάλαιο 2 Έκκλησις προς ενότητα Β´\ΕΙ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία Πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 2 πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἵνα...

Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 2 Γένεσις Κεφάλαιο 4 Ιουδίθ Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 76 Ψαλμός 73

Επιστολές Παύλου Προς Φιληππησίους Κεφάλαιο 1

Επιστολές Παύλου Προς Φιληππησίους Κεφάλαιο 1 Χαιρετισμός Α´\ΠΑΥΛΟΣ καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη...