Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κατα Ιωαννην

Αμώς Κεφάλαιο 9 Γένεσις Κεφάλαιο 9

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 20

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 20 Τὸ κενὸν μνῆμα Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 20 Κ´\Τῌ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον...

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 18

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 18 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς συλλαμβάνεται Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 18 ΙΗ´\ΤΑΥΤΑ εἰπὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 ᾔδει δὲ καὶ...

Ησαΐας Κεφάλαιο 5 Κριταί Κεφάλαιο 8

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 17

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 17 Προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 17 ΙΖ´\ΤΑΥΤΑ ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, 2 καθὼς ἔδωκας...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις