Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κατα Ιωαννην

Εσθήρ Κεφάλαιο 5

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 14

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 14 ῾Ο δρόμος πρὸς τὸν Πατέρα Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 14 ΙΔ´\ΜΗ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν· πορεύομαι ἑτοιμάσαι...

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 12

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 12 ῾Η Μαρία μυρώνει τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς Βηθανίαν Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 12 ΙΒ´\Ο οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα...

Ψαλμός 140 Ψαλμός 147

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 11

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 11 Η ανάστασις του Λαζάρου Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 11 ΙΑ´\ΗΝ δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 2 ἦν δὲ Μαρία ἡ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις