Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κατα Ιωαννην

Εσθήρ Κεφάλαιο 3 Ψαλμός 145 Ψαλμός 150 Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 9

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 9

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 9 ῾Η θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 9 Θ´\ΚΑΙ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 3...

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 7

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 7 Ο Ιησούς και οι αδελφοί του Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 7 Ζ´\ΚΑΙ περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 2 ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν...

Ψαλμοί Ψαλμός 8 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 31 Ψαλμοί Ψαλμός 42 | proseuxi.gr Ψαλμός 84 Ναούμ Κεφάλαιο 2 Ψαλμός 94 Ψαλμός 105 Ψαλμός 111

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 6

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 6 Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 6 ΣΤ´\ΜΕΤΑ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος· 2 καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἑώρων αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις