Προσευχή | proseuxi.gr

Κατα Ιωαννην

Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 8 Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 10

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐμφανίζεται κοντὰ εἰς τὴν λίμνην τῆς Τιβεριάδος Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21 ΚΑ´\ΜΕΤΑ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος·...

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 19

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 19 ῾Ο Πιλᾶτος ἐνδίδει εἰς τοὺς ᾿Ιουδαίους Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 19 ΙΘ´\ΤΟΤΕ οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἐμαστίγωσε. 2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ...

Ιώβ Κεφάλαιο 6

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 18

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 18 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς συλλαμβάνεται Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 18 ΙΗ´\ΤΑΥΤΑ εἰπὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ...