Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κατα Λουκαν

Ψαλμοί Ψαλμός 9 Ψαλμοί Ψαλμός 12 Ψαλμοί Ψαλμός 41 Ψαλμοί Ψαλμός 51 Ψαλμός 96 Ψαλμός 109

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 10

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 10 ᾿Αποστολὴ καὶ ἐπάνοδος τῶν ἑβδομῆντα ἀποστόλων Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 10 Ι´\ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς...

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 8

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 8 Αι γυναίκες που διακονούσαν τον Χριστόν Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 8 Η´\ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2 καὶ γυναῖκές...

Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 86 Επιστολή Ιερεμίου Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 67 Ψαλμός 88 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 120

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 7

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 7 Η θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 7 Ζ´\ΕΠΕΙ δὲ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ρήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ. 2 ῾Εκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλε τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῷ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις