Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κατα Λουκαν

Αμώς Κεφάλαιο 5

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 15

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 15 Τὸ χαμένο πρόβατο Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 15 ΙΕ´\ΗΣΑΝ δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. 2 καὶ διεγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει...

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 13

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 13 ῎Εκκλησις πρὸς μετάνοιαν Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 13 ΙΓ´\ΠΑΡΗΣΑΝ δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 2 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· δοκεῖτε...

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 7 Ψαλμός 141

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 12

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 12 Ο Ιησούς Χριστός εφιστά την προσοχήν των μαθητών εις το ζήτημα της υποκρισίας Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 12 ΙΒ´\ΕΝ οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου ὡς καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον·...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις