Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κατα Λουκαν

Ωσηέ Κεφάλαιο 7

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 22

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 22 ῾Η προδοσία τοῦ ᾿Ιούδα Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 22 ΚΒ´\ΗΓΓΙΖΕ δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα. 2 καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν· ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 3 Εἰσῆλθε δὲ ὁ σατανᾶς εἰς ᾿Ιούδαν...

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 20

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 20 ῾Η ἐξουσία τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἀμφισβητεῖται Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 20 Κ´\ΚΑΙ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς...

Αμώς Κεφάλαιο 5 Γένεσις Κεφάλαιο 8

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 19

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 19 ῾Ο Ζακχαῖος Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 19 ΙΘ´\ΚΑΙ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις