Προσευχή | proseuxi.gr

Κατα Λουκαν

Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 8 Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 21 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 10

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 24

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 24 ῾Ο κενὸς τάφος Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 24 ΚΔ´\Τῌ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. 2 εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ...

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 22

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 22 ῾Η προδοσία τοῦ ᾿Ιούδα Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 22 ΚΒ´\ΗΓΓΙΖΕ δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα. 2 καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν· ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 3...

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 21 Δανιήλ Κεφάλαιο 6 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 10

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 21

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 21 Τὸ δίλεπτον τῆς χήρας Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 21 ΚΑ´\ΑΝΑΒΛΕΨΑΣ δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους· 2 εἶδε δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά, 3 καὶ...