Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κατα Μαρκον

Εσθήρ Κεφάλαιο 6 Δανιήλ Κεφάλαιο 4

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 15

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 15 ῾Ο Χριστὸς πρὸ τοῦ Ρωμαίου ἡγεμόνος Πιλάτου Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 15 ΙΕ´\ΚΑΙ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ...

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 13

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 13 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς προλέγει τὴν καταστροφὴν τοῦ ναοῦ καὶ τὴν συντέλειαν τοῦ αἰῶνος Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 13 ΙΓ´\ΚΑΙ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ...

Ψαλμός 139 Ιώβ Κεφάλαιο 3 Ψαλμός 149 Ωσηέ Κεφάλαιο 3 Αμώς Κεφάλαιο 4

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 12

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 12 Η παραβολή του αμπελιού Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 12 ΙΒ´\ΚΑΙ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγειν· ἀμπελῶνα ἐφύτευσεν ἄνθρωπος καὶ περιέθηκε φραγμὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησε...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις