Προσευχή | proseuxi.gr

Σοφονιας

Ρούθ Κεφάλαιο 1 Ρούθ Κεφάλαιο 3 Ψαλμοί Ψαλμός 57 Ψαλμοί Ψαλμός 59 Ψαλμός 64 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 4

Σοφονίας Κεφάλαιο 3

Σοφονίας Κεφάλαιο 3 Ω ἡ ἐπιφανὴς καὶ ἀπολελυτρωμένη, ἡ πόλις ἡ περιστερά· 2 οὐκ εἰσήκουσε φωνῆς, οὐκ ἐδέξατο παιδείαν, ἐπὶ τῷ Κυρίῳ οὐκ ἐπεποίθει καὶ πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῆς οὐκ ἤγγισεν. 3 οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ἐν αὐτῇ ὡς...

Σοφονίας Κεφάλαιο 1

Σοφονίας Κεφάλαιο 1 ΛΟΓΟΣ Κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Σοφονίαν τὸν τοῦ Χουσί, υἱὸν Γοδολίου, τοῦ ᾿Αμορίου, τοῦ ᾿Εζεκίου, ἐν ἡμέραις ᾿Ιωσίου υἱοῦ ᾿Αμὼν βασιλέως ᾿Ιούδα. Σοφονίας Κεφάλαιο 1 2 ᾿Εκλείψει ἐκλιπέτω ἀπὸ προσώπου...