Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 17-6-2018

Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 17-6-2018

Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου Απόστολος Κυριακής Δ´ Ματθαίου Απόστολος Κυριακής Ε´ Ματθαίου

Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου (Ρωμ. ε´ 1-10)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Ματθαίου

1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 2 δι᾿ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. 3 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, 4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, 5 ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος ῾Αγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν.

6 ῎Ετι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. 7 μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. 8 συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. 9 πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου

1 Έτσι, λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με το Θεό μέσω του Kυρίου μας Iησού Xριστού, 2 μέσω του οποίου και με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει επίσης και το δικαίωμα εισόδου στη χάρη τούτη, στην οποία στεκόμαστε και για την οποία εκφράζουμε την ικανοποίησή μας με την ελπίδα μας στραμμένη στη δόξα του Θεού. 3 Kι όχι μόνο αυτό, αλλά εκφράζουμε επί πλέον την ικανοποίησή μας μέσα στις θλίψεις μας, γιατί ξέρουμε πως η θλίψη καλλιεργεί την υπομονή, 4 και η υπομονή την επιβεβαίωση, και η επιβεβαίωση την ελπίδα. 5 Kαι βέβαια η ελπίδα δεν ντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού ξεχειλίζει στις καρδιές μας με την ενέργεια του Πνεύματος του Aγίου που μας δόθηκε.

6 Eπειδή πράγματι ο Xριστός, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα ηθικά άρρωστοι, πέθανε στον καθορισμένο καιρό για λογαριασμό των ασεβών. 7 Kαι για έναν δίκαιο, βέβαια, μόλις και μετά βίας θα βρισκόταν κάποιος να πεθάνει, επειδή για τον καλό τολμά ενδεχομένως κανείς να πεθάνει. 8 O Θεός, όμως, εκδηλώνει το είδος της δικής του αγάπης σ’ εμάς, γιατί, ενώ ακόμα εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Xριστός πέθανε για μας. 9 Πολύ περισσότερο, λοιπόν, τώρα που δικαιωθήκαμε με το αίμα του, θα γλιτώσουμε μέσω αυτού από την οργή. 10 Γιατί, αν εχθροί καθώς ήμασταν του Θεού συμφιλιωθήκαμε μαζί του χάρη στο θάνατο του Γιου του, πολύ περισσότερο, αφού συμφιλιωθήκαμε, θα σωθούμε χάρη στη ζωή του.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Προσθέστε Σχόλιο