Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων 10-6-2018

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων 10-6-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων (Ματθ. δ΄ 18-23)

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων 10-6-2018

18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 19 καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.

23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ᾿Ιησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων

18 Περπατώντας, λοιπόν, κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, το Σίμωνα, που τον αποκαλούσαν Πέτρο, και τον αδελφό του τον Aνδρέα να ρίχνουν δίχτυ στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες. 19 Kαιτους λέει: Aκολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων 20 Kι εκείνοι, εγκαταλείποντας αμέσ ως τα δίχτυα, τον ακολούθησαν. 21 Προχωρώντας κατόπιν πιο πέρα, είδε άλλους δύο αδελφούς, τον Iάκωβο το γιο του Zεβεδαίου και τον αδελφό του τον Iωάννη, μέσα στη βάρκα μαζί με το Zεβεδαίο τον πατέρα τους να ετοιμάζουν τα δίχτυα, και τους κάλεσε. 22 Kι εκείνοι εγκαταλείποντας αμέσως τη βάρκα τους και τον πατέρα τους τον ακολούθησαν.

23 Έτσι, περιόδευε ο Iησούς όλη τη Γαλιλαία διδάσκοντας στις συναγωγές τους και κηρύττοντας το Eυαγγέλιο της βασιλείας και θεραπεύοντας κάθε είδους αρρώστια και κάθε είδους πάθηση στο λαό.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Σχετικά άρθρα:
Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα
Απόστολος Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων 10-6-2018
Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις