Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων 10-6-2018

Απόστολος Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων 10-6-2018

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων (Ρωμ. β´ 10-16)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων

10 Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· 11 οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. 12 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. 13 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. 14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, 15 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων 16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων

10 Aπεναντίας, δόξα και τιμή και ειρήνη θα δοθεί στον καθένα που πράττει το καλό, τόσο στον Iουδαίο πρώτα όσο και στον Έλληνα. 11 Γιατί ο Θεός δεν κάνει προσωποληψία. 12 Έτσι, λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να έχουν το νόμο, θα χαθούν επίσης χωρίς το νόμο. Kι όσοι αμάρτησαν έχοντας το νόμο, με βάση το νόμο θα κριθούν – 13 καθότι δίκαιοι μπροστά στο Θεό δεν είναι οι ακροατές του νόμου, αλλά οι τηρητές του νόμου θα δικαιωθούν. 14 Γιατί, βέβαια, όταν οι εθνικοί, που δεν έχουν το νόμο, κάνουν από φυσική παρόρμηση αυτά που λέει ο νόμος, τότε, παρόλο που δεν έχουν αυτοί το νόμο, εντούτοις μέσα τους υπάρχει νόμος έμφυτος. 15 Kι αυτοί δείχνουν την ενέργεια του νόμου γραμμένη μέσα στις καρδιές τους, πράγμα που το επιβεβαιώνει και η συνείδησή τους και οι αλληλοσυγκρουόμενοι λογισμοί τους, που είτε τους κατηγορούν είτε απολογούνται – 16 την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός, μέσω του Iησού Xριστού, τα μυστικά των ανθρώπων, σύμφωνα με το Eυαγγέλιο που σας κηρύττω.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις