Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 8-7-2018

Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 8-7-2018

Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου Απόστολος Κυριακής Η´ Ματθαίου

Ο Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου (Ρωμ. ιβ´ 6-14)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου

6 ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 7 εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 8 εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι.

9 ῾Η ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 13 ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 14 εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου

6 Έτσι, λοιπόν, έχουμε διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με τη χάρη που μας παραχωρήθηκε: Είτε το χάρισμα της προφητείας, ανάλογα με την πίστη του καθενός, 7 είτε το χάρισμα της υπηρεσίας, για τις ανάγκες της υπηρεσίας, είτε το χάρισμα να διδάσκει κανείς, για τις ανάγκες της διδασκαλίας, 8 είτε το χάρισμα να μπορεί κανείς να παρηγορεί, για να δίνει παρηγοριά σε όποιον τη χρειάζεται. Εκείνος που μεταδίδει το Λόγο του Θεού, ας το κάνει με τρόπο κατανοητό. Ο προϊστάμενος ας επιτελεί το έργο του με αυστηρή επιμέλεια. Εκείνος που ελεεί, ας ελεεί με χαρά.

9 H αγάπη σας να είναι απροσποίητη. Να απεχθάνεστε το κακό και να μένετε σταθερά προσκολλημένοι στο καλό. 10 Να καλλιεργείτε τη φιλαδελφία μεταξύ σας, δείχνοντας στοργή ο ένας στον άλλο. Να έχετε αλληλοεκτίμηση προσπαθώντας ο καθένας να την εκδηλώσει πρώτος στον άλλο. 11 Την επιμέλεια μην τη βαριέστε. Το πνεύμα σας να είναι πάντα έτοιμο για δράση. Για τον Κύριο να εργάζεστε. 12 Να χαίρεστε για την ελπίδα που έχετε. Μέσα στη θλίψη να δείχνετε υπομονή. Να προσεύχεστε με επιμονή. 13 Να βοηθάτε τους άλλους πιστούς στις ανάγκες τους. Τη φιλοξενία να την επιζητάτε. 14 Να εύχεστε για το καλό εκείνων που σας κατατρέχουν. Να εύχεστε για το καλό τους και μην τους καταριέστε.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Προσθέστε Σχόλιο