Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Ματθαίου Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Ματθαίου
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 8-7-2018

Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 8-7-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου (Ματθ. θ΄ 1-8)

Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 8-7-2018

ΚΑΙ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. 4 καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου

1 Μπήκε τότε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην ιδιαίτερη πόλη του. 2 Εκεί, λοιπόν, του έφεραν, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, έναν παράλυτο. Και σαν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: Παιδί μου, πάρε θάρρος! Οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρηθεί. 3 Τότε μερικοί από τους νομοδιδάσκαλους είπαν μέσα τους: Αυτός εδώ βλαστημάει! 4 Ο Ιησούς, όμως, που κατάλαβε τους διαλογισμούς τους, είπε: Γιατί εσείς σκέφτεστε πονηρά μέσα στις καρδιές σας; 5 Επιτέλους τι είναι ευκολότερο να πω: Έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου ή να πω: Σήκω και περπάτα; 6 Για να μάθετε όμως, ότι ο Γιος του Ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη λέει τότε απευθυνόμενος στον παράλυτο: Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. 7 Σηκώθηκε τότε και πήγε στο σπίτι του. 8 Και σαν το είδαν αυτό τα πλήθη, θαύμασαν και δόξασαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Σχετικά άρθρα:
Πρώτα η μετάνοια και μετά η θεραπεία του σώματος
Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 8-7-2018
Κύριε ανόρθωσε μας – Προσευχή στον Κύριο
Όλα να μεταβάλλονται σε χρυσό…

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις