Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Βεροίας Παντελεήμων: Ο Χριστός καλεί τους νέους ανθρώπους να γίνετε φως του κόσμου

Βεροίας Παντελεήμων: Ο Χριστός καλεί τους νέους ανθρώπους να γίνετε φως του κόσμου

Βεροίας Παντελεήμων: Ο Χριστός καλεί τους νέους ανθρώπους να γίνετε φως του κόσμου

Βεροίας Παντελεήμων: Ο Χριστός καλεί τους νέους ανθρώπους να γίνετε φως του κόσμου

Την Κυριακή 18 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν νέες και νέοι ποντιακής καταγωγής από όλη την Ελλάδα με την ευκαιρία του 23ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιερού Προσκυνήματος τηρουμένων των σχετικών μέτρων υγειονομικής προφύλαξης.

O Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου». Κυριακή τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου σήμερα, καί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καί τιμᾶ τή μνήμη τῶν 630 πατέρων, οἱ ὁποῖοι συνῆλθαν στήν Χαλκηδόνα καί μέ τόν φωτισμό καί τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὀρθοτόμησαν τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Ἐδογμάτισαν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος καί στό πρόσωπό του ἑνώθηκαν «ἀδιαιρέτως καί ἀχωρίστως» ἀλλά καί «ἀσυγχύτως καί ἀτρέπτως» ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη φύση. Κατεδίκασαν τίς αἱρετικές διδασκαλίες τοῦ Νεστοριανισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ πού ἀμαύρωναν τό ἔργο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως καί κατηύγασαν μέ τό φῶς τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου τήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιβεβαιώθηκε ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές του, τόν ὁποῖο ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα.

«Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου». Ἐσεῖς εἶστε τό φῶς τοῦ κόσμου, λέγει ὁ Χριστός στούς μαθητές του. Δέν τούς λέγει μπορεῖτε ἤ πρέπει νά γίνετε τό φῶς τοῦ κόσμου, ἀλλά εἶστε τό φῶς τοῦ κόσμου. Καί δέν τό λέγει μόνο στούς δώδεκα μαθητές του, ἀλλά ὁ Κύριος τό ἐπαναλαμβάνει καί πρός ὅλους ὅσους διά τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἔγιναν καί θά γίνουν μαθητές του.

Πῶς ὅμως ἀνεδείχθησαν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες φῶς τοῦ κόσμου; Ἀνεδείχθησαν μέ τήν ὀρθή διδασκαλία τῆς εἰς Χριστόν πίστεως. Δίδαξαν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά μεταβάλουν «ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία». Μετέδωσαν ὅσα παρέλαβε ἡ Ἐκκλησία ἀπό τούς ἁγίους ἀποστόλους χωρίς νά ἀλλοιώσουν τίποτε, ἀλλά ἑρμηνεύοντάς τα μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος πρός σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Ἔτσι μέ τό κήρυγμά τους φώτισαν τίς ψυχές τῶν πιστῶν καί τίς ὁδήγησαν στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος «ἑαυτόν ἐκένωσεν λαβών δούλου μορφήν», κατά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, ἀλλά καί «μή ἐκστάς τῆς φύσεως μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος», κατά τόν ἱερό ὑμνογράφο, γιά νά ἀπαλλάξει τούς ἀνθρώπους ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί νά μᾶς χαρίσει τή σωτηρία.

Φώτισαν ὅμως οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες τόν κόσμο καί μέ τήν ἁγία ζωή τους, διότι ἡ ἁγιότητα στήν ὁποία ἔφθασαν μέ τούς ἀγῶνες τους ὑπέρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀλλά καί μέ τόν προσωπικό τους ἀγώνα ἀποτελεῖ δωρεά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ δωρεά τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία δίδεται μόνον σέ ὅσους ἀκολουθοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη καί δέν διαστρέφουν τά θεῖα διδάγματά της.

Φώτισαν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τόν κόσμο, γιατί ἡ ζωή τους ἦταν ἐν Χριστῷ ζωή. Ἦταν ταυτισμένη μέ τόν Χριστό καί τό θέλημά του. Ἦταν ζωή μέσα στήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τήν διαβεβαίωσή του εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου. «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου», μᾶς λέγει. Καί αὐτό τό φῶς πού εἶχαν μέσα τους ἐξέπεμπαν καί οἱ ἅγιοι πατέρες, φωτίζοντας τούς ἀνθρώπους.

Αὐτό τό φῶς πού δέν ἄλλο ἀπό τόν Κύριό μας, τόν Ἰησοῦ Χριστό, «τό φῶς τοῦ κόσμου», μποροῦμε νά ἀκτινοβολοῦμε ὅλοι μας, ἀρκεῖ νά θελήσουμε καί νά προσπαθήσουμε νά ζοῦμε μέ τόν Χριστό, νά ζοῦμε ἔχοντας τόν Χριστό στήν ψυχή μας, ὄχι θεωρητικά ἀλλά πρακτικά. Νά εἶναι δηλαδή καί ἡ δική μας ζωή σύμφωνη μέ τή διδασκαλία του, σύμφωνη μέ τό θέλημά του. Νά εἶναι ἡ ζωή μας τέτοια, ὥστε ὅ,τι καί ἄν κάνουμε, ὅ,τι καί ἄν λέμε, ὅπου καί ἄν εὑρισκόμεθα νά μπορεῖ νά εἶναι μαζί μας ὁ Χριστός. Νά εἶναι ἡ ζωή μας τέτοια, ὥστε νά εἶναι ὁ Χριστός δίπλα καί μέσα μας, καί τά λόγια μας καί οἱ πράξεις μας νά φωτίζουν τούς ἀνθρώπους γύρω μας μέ τό δικό του φῶς.

Αὐτό καλεῖ καί σᾶς σήμερα ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία μας νά κάνετε. Ὅλους ἐσᾶς τούς νέους μας πού συμμετέχετε στό 23ο Συναπάντημα τῆς Νεολαίας τῶν Ποντιακῶν Σωματείων, πού πραγματοποιεῖται αὐτές τίς ἡμέρες στό Πανελλήνιο Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ. Ὅλους ἐσᾶς πού ἤλθατε ἀπό πολλά μέρη, ἀπό ὅλο τόν κόσμο καί σέ λίγες ἡμέρες θά ἐπιστρέψετε καί πάλι στούς τόπους ὅπου ζεῖτε.

Ὁ Χριστός καλεῖ καί σᾶς, τούς νέους ἀνθρώπους, νά γίνετε φῶς τοῦ κόσμου, ἀκτινοβολώντας τό δικό του φῶς μέσα ἀπό τή ζωή σας καί μέσα ἀπό τήν παρουσία σας. Σᾶς καλεῖ νά γίνετε «φῶς» σέ ἕναν κόσμο πού ζεῖ στό ἡμίφως τῆς ἀβεβαιότητος, τῆς ἀγωνίας καί τοῦ ἄγχους πού προκαλοῦν τά προβλήματα καί οἱ ἀγωνίες τῆς καθημερινότητος. Νά γίνετε φῶς στό σκοτάδι πού δημιουργοῦν οἱ ἀνισότητες καί οἱ ἀντιπαραθέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Νά γίνετε φῶς πού χαρίζει ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία σέ ἕναν κόσμο πού ἀπελπίζεται, γιατί δέν ἔχει πίστη καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Νά γίνετε φῶς πού δείχνει τόν δρόμο μέσα ἀπό τά ἀδιέξοδα πού προκαλοῦν ἡ ἀδικία καί ἡ κακία, ὁ ἐγωισμός καί τά πάθη τῶν ἀνθρώπων. Νά γίνετε φῶς γιά τούς ἀνθρώπους γύρω σας πού ἀναζητοῦν τό φῶς μακριά ἀπό τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία.

Αὐτό ἄς εἶναι καί ἕνα μήνυμα πού θά μεταφέρετε καί στούς συνομιλήκους σας ἀπό τό 23ο Συναπάντημα τῆς Νεολαίας τῶν Ποντιακῶν Σωματείων. Καί ὅταν ἐσεῖς σκορπίζετε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ μέ τή ζωή σας, τότε θά ἔχετε καί τή χάρη του, μαζί μέ τή χάρη τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας, ἡ ὁποία θά σᾶς ἐνισχύει στή ζωή σας, γιά νά κρατᾶτε τίς παραδόσεις, τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό πού κληρονομήσατε ἀπό τούς προγόνους σας, ἀλλά καί γιά νά ἀγωνίζεσθε γιά τά δίκαια τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Αὐτή εἶναι καί ἡ ἐλπίδα ἡ δική μας, καί τῆς ἐλαχιστότητός μου καί τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου καί τῶν μελῶν καί τοῦ Σωματείου καί τοῦ Προσκυνήματος, καί αὐτή εἶναι καί ἡ προσευχή μας στόν Θεό καί στήν Παναγία: οἱ νέοι ἄνθρωποι πρωτίστως νά ἔχουν μέσα τους τόν Χριστό καί μετά νά συνεχίζουν αὐτή τή λαμπρή παράδοση, τήν παράδοση τοῦ τόπου, τῆς πατρίδος, μέ τά τραγούδια, μέ τούς χορούς, μέ τή γλώσσα, μέ ὅλες ἐκεῖνες τίς παραδόσεις, οἱ ὁποῖες μᾶς κάνουν πιό ἀνθρώπους, μᾶς φέρνουν πιό κοντά τόν ἕνα στόν ἄλλο καί γεμίζουν τή ζωή μας μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Βεροίας Παντελεήμων: Ο Χριστός καλεί τους νέους ανθρώπους να γίνετε φως του κόσμου»:

Μάνης Χρυσόστομος: Ο Χριστιανισμός είναι το φώς της ανθρωπότητος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων: Έκκληση στην ανθρωπότητα να διορθώσει την αδικία
Εορτή Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου
Εκδημία μακαριστού Αρχιμανδρίτη Διονυσίου Μπέκου

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο