Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ

Εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ

Εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ
Εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ
https://jerusalem-patriarchate.info/wp-content/uploads/2019/08/
2019%E2%80%9308%E2%80%9319-13.jpg

Εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία, ἐρειδομένη ἐπί τῶν Εὐαγγελικῶν διηγήσεων, ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ Κύριος πρό τοῦ πάθους Αὐτοῦ ἀνέβη εἰς τό ὄρος Θαβώρ, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τήν Γαλιλαίαν καί ἐκεῖ ἐνώπιον τῶν τριῶν προκρίτων μαθητῶν Αὐτοῦ, Πέτρου, Ἰακώβου καί Ἰωάννου, μετεμορφώθη, ἤτοι ἤλλαξε ἡ μορφή Αὐτοῦ, ὑπεκρύβη ἡ ἀνθρωπίνη φύσις Αὐτοῦ καί ἀπεκαλύφθη ἐν δόξῃ ἡ θεία μορφή Αὐτοῦ, νεφέλη φωτεινή περιέβαλεν Αὐτόν, ἐνεφανίσθησαν Μωϋσῆς καί Ἠλίας συλλαλοῦντες καί ὁμιλοῦντες περί τοῦ πάθους Αὐτοῦ, τό ὁποῖον ἐπρόκειτο νά συμβῇ εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἠκούσθη φωνή ἐκ τοῦ Πατρός: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, Αὐτοῦ ἀκούετε». Ἔντρομοι οἱ μαθηταί ἔπεσαν κατά γῆς καί ὁ Πέτρος ἐζήτησεν ἀπό τόν Κύριον νά στήσῃ τρεῖς σκηνάς καί νά μείνωσιν ἐπί τοῦ ὄρους. Μετά τό θεῖον ὅραμα τοῦτο, τό προτυποῦν τήν Ἀνάστασιν, ὁ Κύριος ἐκέλευσε τούς μαθητάς καταβάς ἐκ τοῦ ὄρους, λέγων νά μήν εἴπωσιν οὐδένα πρό τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.

Τό γεγονός αὐτό ἑωρτάσθη πρῶτον εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ συνέβη, ἤτοι ἐπί τοῦ Ὄρους Θαβώρ δι’ ἀγρυπνίας ἀφ’ ἑσπέρας καί τήν νύκτα, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί κληρικῶν παρεπιδημούντων ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν, ψάλλοντος δεξιά τοῦ Πρεσβυτέρου Γεωργίου καί ἀριστερά ἀραβιστί τῆς χορῳδίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου καί μετέχοντος πυκνοῦ λαοῦ προσευχομένου ἐν κατανύξει ἐν τῇ ὑπαιθρίῳ νυκτερινῇ ἀτμοσφαίρᾳ.

Εὐθύς ἀμέσως οἱ πιστοί προσῆλθον εἰς τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τήν εὐχήν τῆς εὐλογίας τῶν σταφυλῶν.

Ἄμα τῇ ἀπολύσει τοῦ ἐκκλησιάσματος ὁ ἡγούμενος καί ἀνακαινιστής τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἁγιογραφήσας τόν Ναόν Ἀρχιμανδρίτης Ἱλαρίων παρέθεσε λιτόν κέρασμα.

Τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας ἐν τῷ ἀπλέτῳ Θαβωρείῳ φωτί προεξῆρξε θείας Λειτουργίας ἐντός τοῦ Ναοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἱερομονάχων καί Πρεσβυτέρων τῆς περιοχῆς τῆς Γαλιλαίας καί μετέχοντος πολλοῦ λαοῦ, προσκυνητῶν Ἑλληνοφώνων, Ρωσοφώνων, Ρουμανοφώνων καί ἐντοπίων Ἀραβοφώνων ἐκ τῶν ὁρίων τῆς Γαλιλαίας καί τῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ»:

Εκοιμήθη ο Πρεσβύτερος π.Γεώργιος Κατσιούρης
Πανήγυρις Αγίου Διονυσίου Ιλίου
Εορτή Αγίου Θαδδαίου του Αποστόλου
Πανήγυρις Αγίου Φανουρίου στην Πετρούπολη
Λαμπρός εορτασμός Νεομάρτυρος Αγίου Δημητρίου στη Σαμαρίνα

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο