Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Ματθαίου
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Ματθαίου 2-9-2018

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Ματθαίου 2-9-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Ματθαίου (Ματθ. κβ΄ 2-14) Η παραβολή των γάμων

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Ματθαίου 2-9-2018

ΚΑΙ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγων· 2 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ.

3 καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων· εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. 5 οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ· 6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 7 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε.

8 τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι· 9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους, 10 καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων. 11 εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου, 12 καὶ λέγει αὐτῷ· ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. 13 τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις· δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 14 πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Απόδοση σε νεοελληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Ματθαίου

1 Κι αφού ξαναπήρε ο Ιησούς το λόγο, τους μίλησε με παραβολές λέγοντας: 2 Η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με ένα βασιλιά, που έκανε τους γάμους του γιου του.

3 κι έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στους γάμους, αλλά εκείνοι δεν ήθελαν να έρθουν. 4 Ξαναέστειλε άλλους δούλους λέγοντας: Να πείτε στους καλεσμένους: Να, το γεύμα μου το ετοίμασα. Οι ταύροι μου και τα θρεφτάρια είναι σφαγμένα και είναι όλα έτοιμα, ελάτε στους γάμους. 5 Εκείνοι, όμως, αδιαφόρησαν και πήγαν άλλος στο χωράφι του, άλλος στο εμπόριό του 6 και οι υπόλοιποι, αφού έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. 7 Και σαν το άκουσε ο βασιλιάς, οργίστηκε κι έστειλε τα στρατεύματά του και εξολόθρεψε τους φονιάδες εκείνους και την πόλη τους την έκαψε.

8 Λέει τότε στους δούλους του: O γάμος, βέβαια, είναι έτοιμος, μα οι προσκαλεσμένοι δεν ήταν άξιοι. 9 Πηγαίνετε, λοιπόν, στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους. 10 Βγήκαν τότε οι δούλοι εκείνοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. Και γέμισε ο χώρος του γάμου από τους προσκαλεσμένους για το γαμήλιο γεύμα. 11 Κι όταν μπήκε ο βασιλιάς να δει τους προσκαλεσμένους για το γαμήλιο γεύμα, είδε εκεί έναν που δεν ήταν ντυμένος με γαμήλια στολή. 12 Και του λέει: Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις γαμήλια στολή; Κι εκείνος δεν μπόρεσε ν’ απαντήσει. 13 Είπε, τότε, ο βασιλιάς στους υπηρέτες του: Αφού τον δέσετε χειροπόδαρα, σηκώστε τον και πετάξτε τον στο πιο απόμακρο και βαθύ σκοτάδι. Εκεί είναι που θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του. 14 Γιατί, πολλοί είναι οι καλεσμένοι αλλά λίγοι οι εκλεκτοί.

  

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Ματθαίου 2-9-2018»:

Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Ματθαίου 2-9-2018
Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 26-8-2018
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 26-8-2018
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 19-8-2018


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις