Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως (Ματθ. β´ 13-23)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021

᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. ῾Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ῾Ηρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.

Τότε ῾Ηρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν ὑπὸ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.

Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ. ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως

Όταν αυτοί αναχώρησαν, εμφανίστηκε ένας άγγελος του Κυρίου στον Ιωσήφ, στο όνειρό του, και του είπε: Σήκω, πάρε μαζί σου το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ώσπου να σε ειδοποιήσω, γιατί ο Ηρώδης πρόκειται να αναζητήσει το παιδί με σκοπό να το σκοτώσει. Σηκώθηκε τότε εκείνος, πήρε το παιδί και τη μητέρα του μέσα στη νύχτα και αναχώρησε στην Αίγυπτο, όπου κι έμεινε ως το θάνατο του Ηρώδη, έτσι που να εκπληρωθεί αυτό που είχε πει ο Κύριος μέσω του προφήτη: Από την Αίγυπτο κάλεσα το Γιο μου.

Tότε ο Ηρώδης, σαν είδε πως εξαπατήθηκε από τους σοφούς, θύμωσε πάρα πολύ κι έστειλε και σκότωσε όλα τα παιδιά μέσα στη Βηθλεέμ και σε όλη την περιφέρειά της από δύο χρόνων και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους σοφούς. Tότε εκπληρώθηκε η προφητεία του Ιερεμία, του προφήτη που λέει: Φωνή ακούστηκε στη Pαμά, θρήνος και κλάμα και οδυρμός πολύς. Ήταν η Ραχήλ που έκλαιγε για τα παιδιά της και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, γιατί δε ζούσαν πια.

Kι αφού πια πέθανε ο Ηρώδης, εμφανίστηκε ένας άγγελος του Κυρίου στον Iωσήφ, στο όνειρό του στην Αίγυπτο και του είπε: Σήκω, πάρε μαζί σου το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του Ισραήλ, γιατί έχουν πεθάνει εκείνοι που ζητούσαν να αφαιρέσουν τη ζωή του παιδιού. Σηκώθηκε τότε εκείνος, πήρε μαζί του το παιδί και τη μητέρα του και ήρθε στη χώρα του Ισραήλ. Mα όταν άκουσε πως βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν τώρα ο Αρχέλαος στη θέση του Ηρώδη του Πατέρα του, φοβήθηκε να πάει εκεί. Τότε φωτίστηκε με θεία αποκάλυψη στο όνειρό του κι αναχώρησε στα μέρη της Γαλιλαίας. Kι όταν έφτασε εκεί, εγκαταστάθηκε στην πόλη που λέγεται Ναζαρέτ, έτσι που να εκπληρωθεί αυτό που είπαν οι προφήτες, ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021»:

Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 19-12-2021
Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 19-12-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 12-12-2021
Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 12-12-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσθέστε Σχόλιο