Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Διαφορα » Η κυριαρχία του Χριστού…

Η κυριαρχία του Χριστού…

Η κυριαρχία του Χριστού Ιησούς Χριστός

Η κυριαρχία του Χριστού…

Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου

Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, διδάσκει ὅτι ὁ Θεός, πρὶν δημιουργήσει τὸν ὑλικὸ κόσμο, δημιούργησε τὸν πνευματικὸ κόσμο, δηλαδὴ τοὺς Ἀγγέλους, ποὺ εἶναι λογικά, ἀσώματα καὶ ἐλεύθερα ὄντα. Κάποιοι Ἄγγελοι ὅμως ἔκαναν ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ὑπερηφάνεια. Ἔτσι ἀπὸ Ἄγγελοι τοῦ Φωτός, ἔπεσαν καὶ ἔγιναν ἄγγελοι τοῦ σκότους. Εἶναι οἱ Δαίμονες ποὺ ἀντιτάσσονται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, συκοφαντοῦν, μισοῦν, ἀρνοῦνται τὸν Θεὸ καὶ ἐπαναστατοῦν ἐναντίον Του. Ἔργο καὶ σκοπός τους εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ ἐμπειρία βεβαιώνει ὅτι ὁ διάβολος φέρνει πάντα ταραχή, κι ὅταν ἀκόμη παρουσιάζεται ὡς ἄγγελος φωτός. Μεγάλος ἐχθρὸς λοιπὸν ὁ διάβολος καὶ ἐμπόδιο στὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ διάβολος πείραξε ἀκόμη καὶ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Ὅμως, ἐνῷ εἶναι μεγάλος ἐχθρός, δὲν εἶναι παντοδύναμος. Πάνω ἀπὸ αὐτὸν κυριαρχεῖ ὁ οὐράνιος Πατέρας, ὁ Σωτήρας Χριστὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο.

Η κυριαρχία του Χριστού φαίνεται στὸ σημερινὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ὅταν ἀπαλλάσσει, ὅπως ἀκούσαμε, τοὺς δαιμονισμένους. Φτάνει ὁ Κύριος μὲ τοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὴν Καπερναοὺμ στὴν ἀπέναντι ὄχθη τῆς λίμνης Γεννησαρέτ, στὴν πόλη τῶν Γεργεσηνῶν, ὅπου ζοῦν δύο δαιμονισμένοι. Χαρακτηρίζονται «χαλεποὶ λίαν» καὶ εἶναι τόσο ἐπικίνδυνοι, ὥστε κανένας νὰ μὴν τολμᾶ νὰ περάσει ἀπὸ τὸ δρόμο ἐκεῖνον. Ζοῦν στὰ μνήματα, ἄρα ἀπομονωμένοι ἀπὸ τὴν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων.

Οἱ ἄλλοι Εὐαγγελιστὲς σημειώνουν πὼς ἔχουν καὶ διάσπαση προσωπικότητας. Στὴν ἐρώτηση τοῦ Ἰησοῦ ποιὸ εἶναι τὸ ὄνομά σου, ἀπαντοῦν: «λεγεών, ὅτι πολλοὶ ἐσμέν». Πράγματι οἱ δαιμονικὲς δυνάμεις διασποῦν καὶ διαιροῦν τὸν ἄνθρωπο. Ὁ δαιμονισμένος ὄχι μόνο δὲν γνωρίζει τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ καὶ τὸν διακατέχει τάση αὐτοκαταστροφῆς. Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ σύγχρονου ἀπομεμακρυσμένου ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀνθρώπου.

Ὁ Χριστὸς βέβαια ἦλθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ λύσει τὰ ἔργα καὶ τὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου. Ἡ κυριαρχία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ νίκη Του φαίνεται στὴ συνέχεια τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ συναίσθηση τοῦ δαίμονα στὸν διάλογο μὲ τὸν Χριστὸ ἀποκαλύπτει τὴν ἀπροσμέτρητη διαφορά. «Τί ἡμῖν καὶ σοὶ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ»; Πράγματι, ὁ Χριστὸς εἶναι ἀγάπη, ζωή, ἀλήθεια ποὺ ὁδηγεῖ στὴν σωτηρία· οἱ δαίμονες ταυτίζονται μὲ τὴν κακία, τὸ ψεῦδος, τὸ μῖσος, τὴν πλάνη, τὴν καταστροφὴ καὶ ὁδηγοῦν στὴν αἰώνια καταδίκη. Τὰ δαιμόνια ἀναγνωρίζουν τὴ θεότητά Του καὶ παρακαλοῦν νὰ μὴν τὰ βασανίσει. Ζητοῦν νὰ μποῦν στὴν ἀγέλη τῶν χοίρων. Ὁ Κύριος τὸ ἐπιτρέπει, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ χοῖροι νὰ γκρεμιστοῦν καὶ νὰ πνιγοῦν στὴ λίμνη. Τελικὰ καταστρέφεται καθετὶ ποὺ ὑποτάσσεται στὶς δαιμονικὲς δυνάμεις, ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο μέχρι καὶ τὰ ζῶα.

Ἡ συμπεριφορὰ ὅμως τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἐκείνη ποὺ βαθιὰ ἀπελπίζει. «Πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλουν, ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν».

Ὁ Χριστὸς τοὺς τιμᾶ μὲ τὴν παρουσία του, τοὺς εὐεργετεῖ, τοὺς διδάσκει, τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὰ δαιμόνια καὶ ἐκεῖνοι Τὸν ἀρνοῦνται. Τοῦ ζητοῦν νὰ ἐγκαταλείψει τὴ χώρα τους, νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴ ζωή τους. Δὲν τοὺς συμφέρει ἡ παρουσία Του.

Ἡ πραγματικότητα αὐτή, ἀδελφοί μου, ἐπαναλαμβάνεται ἔμπρακτα στὴν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἴδιοι ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ λησμονοῦμε ὅτι ἀνήκουμε στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία Του. Ὅτι ἡ χάρη Του καὶ ἡ ἀγάπη Του μᾶς προστατεύουν ἀπὸ κάθε δαιμονικὴ ἐπιρροή. Ὅτι τὰ Ἅγια Μυστήρια ἀποτελοῦν τὸ πνευματικό μας ὁπλοστάσιο καὶ ὅτι Αὐτὸς εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας μας.

Στὴν δαιμονοποιημένη ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀδιαφορία μας κοινωνία, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ «ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τάς μεθοδείας τοῦ διαβόλου» (Ἐφεσ. 6,11) , διότι ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ ἀποφύγουμε τὰ πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ καθ’ ἡμῶν δολίως κινούμενα.

Τὴν δὲ προσευχή μας ἂς τὴν ἐπαναλαμβάνουμε ἀκατάπαυστα, ὅπως μᾶς τὴν δίδαξε ὁ Χριστὸς «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς…ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ». Ἀμήν.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Σχετικά άρθρα με «Η κυριαρχία του Χριστού…»:

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Ματθαίου 1-7-2018
Απόστολος Κυριακής Ε´ Ματθαίου 1-7-2018
Να μη διώχνουμε τον Χριστό…
Προσευχή στον Χριστό για βοήθεια
Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις