Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Δένδιας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Δένδιας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Δένδιας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
https://jerusalem-patriarchate.info/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-28-7.jpg

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Δένδιας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15ης/28ης Ἰουλίου 2019, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Νικόλαος Δένδιας, εὑρισκόμενος εἰς μονοήμερον ἐπίσκεψιν εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη μεθ᾽ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ πρῴην Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰσραήλ κ. Λουκάκης καί ὁ πρῴην ἀκόλουθος αὐτῆς κ. Γεννηματᾶς, καί μετά τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Τέλ – Ἀβίβ κ. Ἠλία Ἠλιάδου καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε τόν κ. Δένδιαν διά τῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ πρός τό ἔθνος, τήν Ἐκκλησίαν καί δή αὐτήν τῶν Ἱεροσολύμων, προσφωνῶν αὐτόν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

“Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Νικόλαε Δένδια,

Μετ᾽ ἰδιαιτέρας χαρᾶς ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης καί Ἡμεῖς προσωπικῶς σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερον μετά τῶν συνεργατῶν σας εἰς τούς κόλπους τοῦ Παλαιφάτου καί Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἡ ἐντός τῶν πλαισίων Πολιτικο-οἰκονομικῆς καί ἐνεργειακῆς συνεργασίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῶν κρατῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί ἰδιαιτέρως τοῦ Ἰσραήλ ἐπίσκεψίς σας ἐνέχει μεγάλην σημασίαν ὄχι μόνον διά τήν ἀσφάλειαν καί εἰρήνην τῆς περιοχῆς, ἀλλά καί διά τήν διαφύλαξιν τοῦ ὑφισταμένου πολιτικοδημογραφικοῦ καί θρησκευτικοῦ καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς ἀναγνωριζομένης ὑπό πάντων τῶν λαῶν καί ὑφ᾽ ὅλων τῶν θρησκειῶν ἀνεξαιρέτως ὡς πόλεως Ἁγίας καί Ἱερᾶς.

Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι το Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό γνωστόν ὡς «Ρούμ-Ὀρτοντόξ» ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητον παράγοντα εἰς τήν ἄχρι τοῦδε μή ἀλλοίωσιν τοῦ πολυπολιτισμικοῦ καί πολυθρησκευτικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἁγίας Πόλεως.

Περιττόν νά λεχθῇ ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, εἰς τό ὁποῖον ἡ θεία Πρόνοια ἀνέθεσε τήν διά μέσου τῶν αἰώνων διαφύλαξιν καί διακονίαν τῶν Προσκυνημάτων τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας, συνεχίζει καί παραμένει ὁ ἐγγυητής τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἡ πνευματική Πρωτεύουσα τοῦ κόσμου.

Ὑπό τήν ἰδιότητα ταύτην, τοῦ ἐγγυητοῦ τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος καί μάλιστα τοῦ χριστιανικοῦ τομέως τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ τό εὐσεβές γένος τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ρωμηοσύνης, ἀλλά καί τό ἔθνος ἡμῶν ποιεῖται ἔκκλησιν, μετά τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καί Ἐκκλησιῶν, εἰς τόν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος κ. Κυριᾶκον Μητσοτάκην καί εἰς ὑμᾶς προσωπικῶς, κ. Ὑπουργέ, ὅπως καταβληθῇ κάθε προσπάθεια πολιτική ἤ διπλωματική πρός τόν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τοῦ Ἰσραήλ κ. Benjamin Netanyahu, προκειμένου νά ἀποτραπῇ ἡ ὑπό τῆς γνωστῆς ἀκραίας ὀργανώσεως τῶν Ateret Cohanim, εἰσβολή καί κατάληψις τῶν γνωστῶν πλέον ξενοδοχείων Imperial & Petra ἰδιοκτησίας τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου παρά τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ / Jaffa Gate.

Βέβαιοι ὄντες διά τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῆς Σεβαστῆς ἡμῶν Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί ὑμῶν προσωπικῶς, κύριε Ὑπουργέ, καλεῖσθε νά δεχθῆτε τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Τάγματος τῶν Σπουδαίων, δηλονότι τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Τοῦτο δέ ποιοῦμεν ὡς ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης πρός τόν εὐλαβῆ Ἑλληνικόν λαόν καί τάς κυβερνήσεις αὐτοῦ καί τό σεβαστόν ἡμῖν Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν, ὡς καί τούς ἐνταῦθα διπλωματικούς ἐκπροσώπους αὐτοῦ. Εὐχαριστῶ!”.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Ὑπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐδεσμεύθη ὅτι θά συνεχίσῃ τόν ἀγῶνα αὐτοῦ ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπί πλέον ἀπένειμεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν καί εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἔδωσε τήν εὐλογίαν Του δι᾽ ἐπιτυχίαν τοῦ νέου Κυβερνητικοῦ ἔργου αὐτοῦ καί ὁ κ. Ὑπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐνθύμιον ἀργυροῦν Μακεδονικῆς μνήμης.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Δένδιας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»:

Εορτή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στη Μητρόπολη Ιεραπύτνης
Αγρυπνία Προόδου Τιμίου Σταυρού στα Τρίκαλα
Εορτή Αγίου Καλλινίκου του Μάρτυρα
Εορτή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Άνδρο

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα τα οποία πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις