Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Παρακλησεις στους Αγιους » Προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

Προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

Προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

Προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου του Αποστόλου

Λέγεται το Τρισάγιο πριν την προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου του Αποστόλου

Απολυτίκιον Ήχος α´. Τον τάφον σου Σωτήρ.

Χριστού σε συγγενή, ώ Ιούδα ειδότες, και μάρτυρα στερρόν, ιερώς ευφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα, και την πίστιν τηρήσαντα, όθεν σήμερον, την παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχαίς σου λαμβάνομεν.

Έτερον Απολυτίκιον Ήχος γ´.

Απόστολε Άγιε Ιούδα, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον Ήχος α´. Χορός Αγγελικός.

Εκ ρίζης ευκλεούς, θεοδώρητον κλήμα, ανέτειλας ημίν, του Κυρίου αυτόπτα, Απόστολε θεάδελφε, του Χριστού κήρυξ πάνσοφε, τρέφων άπαντα, κόσμον καρποίς σου των λόγων, την ορθόδοξον, πίστιν Κυρίου διδάσκων, ως μύστης της χάριτος.

Άγιε Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Δί’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Προσευχητάριο ειδικών περιστάσεων για ποικίλες περιστάσεις και δυσκολίες της καθημερινής ζωής, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου.

Βρειτε το βιβλιο εδω

Σχετικά άρθρα με «Προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου»:

Προσευχή για υγεία
Προσευχή για απόκτηση παιδιού
Προσευχή όταν πίνουμε Αγιασμό
Προσευχή για το μάτι
Προσευχή για ύπνο

Ακολουθήστε μας:
instagram

Προσθέστε Σχόλιο