Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Βεροίας Παντελεήμων: Ένα δείγμα της αγάπης του Θεού (ΦΩΤΟ)

Βεροίας Παντελεήμων: Ένα δείγμα της αγάπης του Θεού (ΦΩΤΟ)

Βεροίας Παντελεήμων: Ένα δείγμα της αγάπης του Θεού (ΦΩΤΟ)
Βεροίας Παντελεήμων: Ένα δείγμα της αγάπης του Θεού (ΦΩΤΟ)
http://www.imverias.gr/images/Photos/News2019/
September2019/MalgaraPanagias2019.jpg

Βεροίας Παντελεήμων: Ένα δείγμα της αγάπης του Θεού (ΦΩΤΟ)

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου το πρωί o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου Μαλγάρων.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η χειροθεσία σε Αναγνώστη του κ. Παπαϊωάννου Κυριάκου, ο οποίος διακονεί στο Αναλόγιο της ενορίας.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν … ἔχῃ ζωήν αἰώνιον».

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα τήν πρώτη Θεομητορική ἑορτή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Τιμᾶ τό Γενέσιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένος ὁ πανηγυρίζων αὐτός περικαλλής ἱερός ναός τῶν Μαλγάρων.

Τί εἶναι ὅμως ἡ σημερινή ἑορτή; Τί εἶναι τό Γενέσιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου; Εἶναι ἕνα χειροπιαστό δεῖγμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Ἕνα δεῖγμα τῆς ἀγάπης, στήν ὁποία ἀναφέρθηκε ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. «Οὕτως ἠγάπησεν», λέγει, «ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν». Τόσο ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε προσέφερε τόν μονογενῆ του Υἱό χάρη τῶν ἀνθρώπων. Καί πῶς τόν προσέφερε; Τόν προσέφερε ἐνανθρωπήσαντα διά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Σήμερα γίνεται τό πρῶτο θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο. Γεννᾶται ὡς καρπός τῆς προσευχῆς τῶν ἁγίων καί εὐσεβῶν γονέων της, τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννης, ἡ Παναγία μας, αὐτή διά τῆς ὁποίας ἐπρόκειτο νά γίνει ὁ Θεός ἄνθρωπος γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο.

Καί ἡ γέννησή της δέν εἶναι μόνο ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἐκλεκτούς δούλους του, τούς γονεῖς της, τούς ἁγίους Ἰωακείμ καί Ἄννα, οἱ ὁποῖοι ἐπί ἔτη ὑπέμεναν τήν αἰσχύνη τῆς ἀτεκνίας καί τόν παρακαλοῦσαν νά λύσει τά δεσμά της καί νά χαρίσει στήν Ἄννα καρπόν κοιλίας, ἀλλά εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος. Διότι μέ τή γέννηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀρχίζει νά πραγματοποιεῖται τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἐφόσον ἡ Παναγία θά γινόταν ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, θά γινόταν ἐκείνη, ἡ ὁποία θά δάνειζε τήν ἀνθρώπινη σάρκα στόν μονογενῆ Υἱό καί Λόγο του.

Ὅμως τό σχέδιο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ δέν ἐξαντλεῖται στήν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ του διά τῆς Παναγίας Παρθένου. Συνεχίζεται καθώς, σύμφωνα μέ τόν ἱερό Εὐαγγελιστή, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος, ὥστε κάθε ἄνθρωπος πού πιστεύει σ᾽ Αὐτόν νά ἔχει ζωή αἰώνιο, νά ἀποκτήσει, δηλαδή, καί νά ἀπολαύσει ὁ ἄνθρωπος αὐτό πού στερήθηκε μέ τήν παρακοή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί τήν ἁμαρτία.

Ἄν ὅμως ἡ γέννηση τῆς Παναγίας ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, ὅπως εἴπαμε, ἡ ζωή της ἀποτελεῖ ἐπιβεβαίωση τῆς ὑποσχέσεως πού δίδει σήμερα ὁ Θεός. Διότι ἡ Παναγία ἦταν ἡ πρώτη ἡ ὁποία πίστευσε στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, πρίν ἀκόμη νά τόν δεῖ, πρίν ἀκόμη νά τόν κρατήσει ὡς βρέφος στή μητρική της ἀγκάλη. Ἡ ἀπάντησή της στόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου», ἦταν ἡ ἔκφραση τῆς πίστεώς της στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, πού θά ἐρχόταν δι᾽ Αὐτῆς στόν κόσμο ὡς σωτήρας καί λυτρωτής του.

Μέ τή μεγάλη αὐτή πίστη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τήν πίστη ὅλων τῶν ἁγίων, τῶν ἀποστόλων καί τῶν μαρτύρων, πού θυσίασαν τή ζωή γιά τόν Χριστό, ἐπιβεβαιώνεται ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ ὅτι ὅποιος πιστεύει στόν Υἱό του θά ἔχει τήν αἰώνιο ζωή. Καί ἡ Παναγία μας ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς ἀληθείας αὐτῆς τῆς ὑποσχέσεως. Διότι ὄχι μόνο ἀπολαμβάνει τήν αἰώνιο ζωή πλησίον τοῦ Υἱοῦ της, ἀλλά ἀξιώθηκε τρεῖς ἡμέρες μετά τήν Κοίμησή της νά μεταστεῖ ἐν σώματι στόν οὐρανό, γιά νά παρίσταται αἰωνίως δίπλα στόν θρόνο τοῦ Υἱοῦ της «ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη» καί νά δέεται διηνεκῶς ὑπέρ τῆς κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας. Νά δέεται γιά ὅλους ἐμᾶς πού πιστεύουμε στόν Υἱό καί τήν τιμοῦμε ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί δική μας μητέρα.

«Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν … ἔχῃ ζωήν αἰώνιον».

Ὁ λόγος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος καί τό ἱερό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ὁποίας ἑορτάζουμε τό Γενέσιο, μᾶς ὑπενθυμίζει τό χρέος πού ἔχουμε καί ἐμεῖς νά ἀνταποκριθοῦμε στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Πῶς μποροῦμε ὅμως νά ἀνταποκριθοῦμε; Μποροῦμε, ἀνταποδίδοντας τήν ἀγάπη του μέ τήν ἀγάπη μας. Καί ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, λέγει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, αὐτός τηρεῖ τίς ἐντολές του. Αὐτός ἀγωνίζεται γιά νά ζήσει σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε καί ἡ Παναγία μας.

Ἄν, λοιπόν, θέλουμε νά εἴμαστε ἄξιοι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί νά τιμοῦμε τήν Παναγία μας, ἄς προσπαθοῦμε καί ἐμεῖς νά δείχνουμε τήν πίστη καί τήν ἀγάπη μας στόν Χριστό ἐφαρμόζοντας στή ζωή μας τίς ἐντολές του, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά κληρονομήσουμε καί νά ἀπολαύσουμε τήν αἰώνιο ζωή μαζί μέ τήν Παναγία μητέρα μας, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Φωτογραφικό υλικό

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Βεροίας Παντελεήμων: Ένα δείγμα της αγάπης του Θεού (ΦΩΤΟ)»:

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Για τα λάθη των νέων φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι (ΦΩΤΟ)
Αγρυπνία Αγίων Θεοπατόρων στη Μεταμόρφωση Αττικής
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για το Γενέσιο της Θεοτόκου στο Ναύπλιο (ΦΩΤΟ)
Εορτή Συνάξεως Παναγίας Βηματάρισσας στη Νέα Ιωνία (ΦΩΤΟ)
Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου
Συλλείτουργο Αγίου Αθανασίου του Κουλακιώτου (ΦΩΤΟ)

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο