Προσευχή | proseuxi.gr

Προς Ρωμαιους

Ιώβ Κεφάλαιο 5 Κριταί Κεφάλαιο 7

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 16

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 16 Προσωπικοὶ χαιρετισμοὶ Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 16 ΙΣΤ´\ΣΥΝΙΣΤΗΜΙ δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, 2 ἵνα αὐτὴν...

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14 Μακροθυμία πρὸς τοὺς ἀδυνάτους καὶ διστακτικοὺς Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14 ΙΔ´\ΤΟΝ δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 2 ὃς...

Ιώβ Κεφάλαιο 6

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 13

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 13 Περὶ ὑποταγῆς εἰς τὰς ἐξουσίας Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 13 ΙΓ´\ΠΑΣΑ ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι...