Προσευχή | proseuxi.gr
Γένεσις Κεφάλαιο 7

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 16

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 16 Συνεισφορὰ διὰ τοὺς πτωχοὺς τῆς ῾Ιερουσαλὴμ Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 16 ΙΣΤ´\ΠΕΡΙ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς...

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 15

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 15 ῾Η ἀνάστασις τῶν νεκρῶν Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 15 ΙΕ´\ΓΝΩΡΙΖΩ δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ...

Εσθήρ Κεφάλαιο 6 Δανιήλ Κεφάλαιο 4 Ιουδίθ Κεφάλαιο 7

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 15

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 15 ΙΕ´\ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· 3 καὶ γὰρ ὁ...