Προσευχή | proseuxi.gr

Προς Κορινθιους Α

Γένεσις Κεφάλαιο 7

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 16

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 16 Συνεισφορὰ διὰ τοὺς πτωχοὺς τῆς ῾Ιερουσαλὴμ Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 16 ΙΣΤ´\ΠΕΡΙ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς...

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 14

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 14 Χαρίσματα προφητείας καὶ γλωσσῶν Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 14 ΙΔ´\ΔΙΩΚΕΤΕ τὴν ἀγάπην· ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. 2 ὁ γὰρ λαλῶν...

Ησαΐας Κεφάλαιο 6 Εσθήρ Κεφάλαιο 8

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 13

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 13 Τὸ μεγαλύτερον χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 13 ΙΓ´\ΕΑΝ ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα...