Προσευχή | proseuxi.gr

Προς Θεσσαλονικεις Α

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 1 Αγία Γραφή Καινή Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 20 Ψαλμοί Ψαλμός 30 Ψαλμοί Ψαλμός 49 Ψαλμοί Ψαλμός 56 Ψαλμός 80 Βασιλειών Α' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 126 Νεεμίας Κεφάλαιο 3

Επιστολές Παύλου Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Κεφάλαιο 5

Επιστολές Παύλου Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Κεφάλαιο 5 Η έλευσις του Κυρίου και η ανάγκη εγρηγόρσεως Επιστολές Παύλου Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Κεφάλαιο 5 Ε´\ΠΕΡΙ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν...

Επιστολές Παύλου Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Κεφάλαιο 3

Επιστολές Παύλου Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Κεφάλαιο 3 Η αποστολή του Τιμοθέου Επιστολές Παύλου Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Κεφάλαιο 3 Γ´\ΔΙΟ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν ᾿Αθήναις μόνοι, 2 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον...

Ρούθ Κεφάλαιο 2 Ρούθ Κεφάλαιο 4 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 3

Επιστολές Παύλου Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Κεφάλαιο 2

Επιστολές Παύλου Προς Θεσσαλονικείς Α΄ Κεφάλαιο 2 Ο Παύλος υπεραμύνεται του ιεραποστολικού του έργου Β´\ΑΥΤΟΙ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν, 2 ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες...