Προσευχή | proseuxi.gr

Προς Τιμοθεον A

Γένεσις Κεφάλαιο 1 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 1 Καινή Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 5 Ψαλμοί Ψαλμός 24 Ψαλμοί Ψαλμός 55 Ψαλμός 85 Ψαλμός 92

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον A΄ Κεφάλαιο 6

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον A΄ Κεφάλαιο 6 Οι δούλοι ΣΤ´\ΟΣΟΙ εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. 2 οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες...

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον A΄ Κεφάλαιο 4

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον A΄ Κεφάλαιο 4 Απάντησις εις μερικάς ψευδοδιδασκαλίας Δ´\ΤΟ δὲ Πνεῦμα ρητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις...

Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 87 Θρήνοι Ιερεμίου Κεφάλαιο 3 Ψαλμός 90 Ψαλμός 72

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον A΄ Κεφάλαιο 3

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον A΄ Κεφάλαιο 3 Οι υπηρετούντες εις την εκκλησίαν Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον A΄ Κεφάλαιο 3 Γ´\ΠΙΣΤΟΣ ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. 2 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον...