Προσευχή | proseuxi.gr
Ψαλμοί Ψαλμός 2 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 1 Ψαλμοί Ψαλμός 46 Κριταί Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 116 Ψαλμός 124

Επιστολές Παύλου Προς Τίτον Κεφάλαιο 3

Επιστολές Παύλου Προς Τίτον Κεφάλαιο 3 Η χριστιανική συμπεριφορά και η βάσις της Γ´\ΥΠΟΜΙΜΝΗΣΚΕ αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, 2 μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους...

Επιστολές Παύλου Προς Τίτον Κεφάλαιο 1

Επιστολές Παύλου Προς Τίτον Κεφάλαιο 1 Χαιρετισμός Α´\ΠΑΥΛΟΣ, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν 2 ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν...