Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής του Πάσχα Απόστολος Κυριακής του Θωμά Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής του Πάσχα 8-4-2018

Απόστολος Κυριακής του Πάσχα 8-4-2018

Ο Απόστολος Κυριακής του Πάσχα (Πράξ. α΄ 1-9)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Πάσχα

1 Τον μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ῾Αγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· 3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 5 ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.

6 Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; 7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 8 ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής του Πάσχα

1 Την πρώτη εξιστόρηση ήδη την έκανα, Θεόφιλε, για όλα εκείνα που άρχισε να κάνει και να διδάσκει ο Ιησούς 2 ως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές μέσω του Αγίου Πνεύματος, στους αποστόλους που είχε διαλέξει. 3 Σ’ αυτούς παρουσιάστηκε ζωντανός μετά το θάνατό του, με πολλές αναμφισβήτητες αποδείξεις, εμφανιζόμενος σ’ αυτούς για σαράντα μέρες και μιλώντας τους για τη βασιλεία του Θεού. 4 Συναναστρεφόμενος επίσης μαζί τους, τους παράγγειλε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Πατέρα, την οποία, είπε, ακούσατε από μένα, 5 ότι ο Ιωάννης βάφτισε με νερό, εσείς όμως θα βαφτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα πριν περάσουν πολλές μέρες.

6 Εκείνοι, λοιπόν, αφού μαζεύτηκαν όλοι, τον ρωτούσαν: Κύριε, είναι τώρα ο καιρός που πρόκειται να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ; 7 Κι εκείνος τους είπε: Δεν ανήκει σε σας το δικαίωμα να γνωρίζετε τους συγκεκριμένους χρόνους ή καιρούς, που ο Πατέρας έθεσε στη δική του αποκλειστική εξουσία. 8 Θα πάρετε όμως δύναμη, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας, και θα είστε μάρτυρές μου τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια κι ως τα πέρατα της γης. 9 Μετά που τα είπε αυτά κι ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, ανυψώθηκε και μια νεφέλη τον πήρε και τον έκρυψε από τα μάτια τους.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις