Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020 Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020

Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020 (Ἑβρ. β΄ 2-10)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ´ Λουκά

Αδελφοί, εἰ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἣτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάμεσι καὶ Πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν.

Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν, διεμαρτύρατο δὲ πού τις λέγων· «Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; Ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ»· ἐν γὰρ τῷ «ὑποτάξαι» αὐτῷ τὰ «πάντα» οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. Νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ «πάντα ὑποτεταγμένα»· τὸν δὲ «βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους ἠλαττωμένον» βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου «δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον», ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου. Ἒπρεπε γὰρ αὐτῷ, δι’ ὃν τὰ πάντα καὶ δι’ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα, τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά

Αδελφοί, ἂν ὁ λόγος πού δόθηκε ἂλλοτε μέσω ἀγγέλων, ἀποδείχτηκε ἀληθινός, κι ὃσοι τόν παρέβηκαν ἢ δέν ὑπάκουσαν σ’ αὐτόν, δέχτηκαν τήν τιμωρία πού τούς ἒπρεπε, πῶς εἶναι δυνατόν ἐμεῖς νά ξεφύγουμε, ἂν δέν δώσουμε τήν προσοχή πού ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία; Τή σωτηρία αὐτή, πού ἂρχισε νά διακηρύττει ὁ Κύριος, μᾶς τή βεβαίωσαν ὃσοι ἂκουσαν τόν λόγον του. Κι ὁ Θεός πρόσθεσε τή μαρτυρία του γι’ αὐτήν, μέ κάθε λογῆς θαυματουργικές ἐνέργειες καί μέ τίς διάφορες δωρεές τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σύμφωνα μέ τό θέλημά του.

Τόν μελλοντικό κόσμο, για τόν ὁποῖο μιλᾶμε, ὁ Θεός δέν τόν ὑπέταξε στούς ἀγγέλους . Ἀντίθετα ὃπως λέει κάπου ἡ Γραφή, Τί εἶναι ὁ ἂνθρωπος για νά τόν σκέφτεσαι; ἢ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου για νά τόν φροντίζεις; Τόν ἒκανες λίγο κατώτερον ἀπ’ τούς ἀγγέλους, τόν στεφάνωσες μέ δόξα καί τιμή∙ ὃλα τά ὑπέταξες κάτω ἀπ’ τά πόδια του. Λέγοντας ὃλα τά ὑπέταξες σ’ αὐτόν, ἐννοεῖ πώς τίποτα δέν ἂφησε πού νά μήν τό ὑποτάξει σ’ αὐτόν. Ὣς τώρα ὃμως δέν βλέπουμε νά εἶναι ὃλα ὑποταγμένα σ’ αὐτόν. Βλέπουμε ὃμως ὃτι ὁ Ἰησοῦς, πού ἒγινε γιά ἓνα χρονικό διάστημα κατώτερος ἀπ’ τούς ἀγγέλους, στεφανώθηκε μέ δόξα καί τιμή, ἐξαιτίας τοῦ θανάτου του. Γιατί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ θέλησε αὐτός νά γευτεῖ τόν θάνατο για τό καλό ὃλων. Ὁ Θεός, λοιπόν, ἡ ἀρχή καί ὁ σκοπός τῶν πάντων, ἐνῶ ὁδήγησε πολλούς υἱούς στή δόξα, ἒπρεπε μέ τό πάθος νά ὁδηγήσει τόν χορηγό τῆς σωτηρίας τους στήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἒργου του.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020»:

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020
Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 25-10-2020
Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 25-10-2020

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


1 σχόλιο

  • Το θεάρεστο έργο σας είναι βάλσαμο στις ψυχές μας.Να σας έχει ο Θεός καλά και να σας δίνει φώτηση να συνεχίσετε να μας στηρίζετε με τα ψυχοφελή άρθρα σας

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις