Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-08-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής - Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής - Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (Μάρκ. στ΄ 14-30)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τήν ἀκοήν Ἰησοῦ· φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἔλεγεν ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. Ἂλλοι ἔλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρῴδης εἶπεν ὅτι ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτός ἐστιν· αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησε τὸν Ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν. Ἒλεγε γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. Ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο· ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουε.

Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης καὶ ἀρεσάσης τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ· Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι. Καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι ὃ ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. Ἡ δὲ ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς· Τί αἰτήσομαι; Ἡ δὲ εἶπε· Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. Καὶ εἰσελθοῦσα εὐθέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα· Θέλω ἵνα μοι δῷς ἐξαυτῆς ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι. Καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, καὶ ὅσα ἐποιήσαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής (Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου)

Εκεῖνο τόν καιρό, ὁ βασιλιάς Ἡρώδης ἄκουσε γιά τόν Ἰησοῦ, γιατί τό ὄνομά του εἶχε γίνει γνωστό. Μερικοί ἔλεγαν: «Ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, γι΄ αὐτό μπορεῖ καί κάνει τέτοια θαύματα». Ἄλλοι ἔλεγαν: «Εἶναι ὁ Ἠλίας». Ἄλλοι ἔλεγαν: «Εἶναι προφήτης, σάν ἕνας ἀπό τούς μεγάλους προφῆτες». Ὅταν τ΄ ἄκουσε αὐτά ὁ Ἡρώδης, εἶπε: «Αὐτός εἶναι ὁ Ἰωάννης, πού ἐγώ τόν ἀποκεφάλισα· ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς». Πραγματικά, ὁ ἴδιος ὁ Ἡρώδης εἶχε στείλει νά συλλάβουν τόν Ἰωάννη καί τόν εἶχε βάλει στήν φυλακή. Αὐτό τό ἔκανε ἐξαιτίας τῆς Ἡρωδιάδας, πού τήν εἶχε παντρευτεῖ, παρ΄ ὅλο πού ἦταν γυναίκα τοῦ Φίλιππου τοῦ ἀδερφοῦ του. Ὁ Ἰωάννης δηλαδή ἔλεγε στόν Ἡρώδη: «Δέν ἐπιτρέπεται νά ἔχεις τή γυναίκα τοῦ ἀδερφοῦ σου». Ἡ Ἡρωδιάδα λοιπόν μισοῦσε τόν Ἰωάννη καί ἤθελε νά τόν σκοτώσει, ἀλλά δέν μποροῦσε, γιατί ὁ Ἡρώδης φοβόταν. Ἤξερε πώς ὁ Ἰωάννης ἦταν δίκαιος κι ἅγιος ἄνθρωπος, καί γι΄ αὐτό ἔκανε πολλά ἀπ΄ αὐτά πού ἔλεγε, καί τόν ἄκουγε εὐχαρίστως.

Τελικά ἡ Ἡρωδιάδα βρῆκε τήν εὐκαιρία, ὅταν ὁ Ἡρώδης γιά τά γενέθλιά του κάλεσε σέ δεῖπνο τούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς ἄρχοντες καί τούς ἐπίσημους τῆς Γαλιλαίας. Τότε μπῆκε στήν αἴθουσα ἡ θυγατέρα τῆς Ἡρωδιάδας καί χόρεψε. Τόσο ἄρεσε στόν Ἡρώδη καί στούς καλεσμένους, πού ὁ βασιλιάς εἶπε στό κορίτσι: «Ζήτησέ μου ὅ,τι θέλεις, καί θά σοῦ τό δώσω». Τῆς ἔκανε μάλιστα καί ὅρκο: «Ὁτιδήποτε μοῦ ζητήσεις θά σοῦ τό δώσω, μέχρι καί τό μισό μου βασίλειο». Αὐτή πῆγε καί ρώτησε τή μητέρα της: «Τί νά ζητήσω;» Κι ἐκείνη τῆς ἀπάντησε: «Τό κεφάλι τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ». Ἦρθε ἀμέσως βιαστικά στό βασιλιά καί τοῦ εἶπε: «Θέλω τώρα ἀμέσως νά μοῦ δώσεις τό κεφάλι τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ μέσα σ΄ ἕνα πιάτο.» Ὁ βασιλιάς στενοχωρήθηκε· ἐξαιτίας ὅμως τοῦ ὅρκου πού εἶχε δώσει μπροστά στούς καλεσμένους, δέν ἤθελε νά ἀρνηθεῖ. Ἔστειλε τότε ἀμέσως ἕνα στρατιώτη τῆς φρουρᾶς μέ τή διαταγή νά φέρει τό κεφάλι τοῦ Ἰωάννη. Ἐκεῖνος πῆγε καί τόν ἀποκεφάλισε στή φυλακή. Ἔφερε τό κεφάλι του σ΄ ἕνα πιάτο καί τό ἔδωσε στό κορίτσι, καί τό κορίτσι τό πῆγε στή μάνα της. Ὅταν τό ΄μαθαν οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννη, ἦρθαν καί πῆραν τό σῶμα του καί τό ἔβαλαν σέ μνῆμα. Οἱ ἀπόστολοι ἐπέστρεψαν στόν Ἰησοῦ καί τοῦ διηγήθηκαν ὅλα ὅσα ἔκαναν κι ὅσα δίδαξαν.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021»:

Απόστολος Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021
Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσθέστε Σχόλιο