Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής - Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 5-9-2021
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021

Απόστολος Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021

Ο Απόστολος Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021 (Πράξ. ιγ΄ 25-32)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής (Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου)

Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ὡς ἐπλήρου ὁ Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε· Τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι; Οὐκ εἰμὶ ἐγώ, ἀλλ’ ἰδοὺ ἔρχεται μετ’ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν Θεόν, ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη. Οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν, καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν.

Ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. Ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἱερουσαλήμ, οἵτινές εἰσι μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. Καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην, ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκε τοῖς τέκνοις αὐτῶν, ἡμῖν, ἀναστήσας Ἰησοῦν.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Εκεῖνες τίς μέρες, ὃταν ὁ Ἰωάννης κόντευε νά τελειώσει τό ἒργο του, ἒλεγε: «ποιός νομίζετε πώς εἶμαι;Δέν εἶμαι ἐγώ αὐτός πού περιμένετε· αὐτός ἒρχεται ὓστερα ἀπό μένα, κι ἐγῶ δέν εἶμαι ἂξιος οὒτε νά λύσω τά ὑποδήματα ἀπό τά πόδια του». Ἀδέλφια, ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ καί οἱ ἂλλοι ἐδῶ πού σέβεστε τόν ἓνα Θεό: σ’ ἐσᾶς στάλθηκε τό μήνυμα τῆς σωτηρίας αὐτῆς, γιά τήν ὁποία σᾶς μιλάω. Οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλήμ καί οἱ ἂρχοντές τους δέν κατάλαβαν οὒτε ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς οὒτε τά λόγια τῶν προφητῶν πού διαβάζονται κάθε Σάββατο, ἀλλά, χωρίς νά τό ξέρουν, τά ἐκπλήρωσαν καταδικάζοντας τόν Ἰησοῦ. Ἂν καί δέν βρῆκαν καμία αἰτία για νά τόν καταδικάσουν σε θάνατο, ζήτησαν ἀπό τόν Πιλάτο να θανατωθεῖ.

Κι ὃταν ἐκτέλεσαν ὃλα ὃσα εἶχαν προφητέψει οἱ Γραφές γι’ αὐτόν, τόν κατέβασαν ἀπό τόν σταυρό καί τόν ἒβαλαν σ’ ἓνα μνῆμα. Ὁ Θεός ὃμως τόν ἀνέστησε ἀπό τούς νε-κρούς. Τότε αὐτός για πολλές μέρες συνέχεια φανερωνόταν σ’ ἐκείνους πού εἶχαν ἀνεβεῖ μαζί του ἀπό τή Γαλιλαία στά Ἱεροσόλυμα. Αὐτοί εἶναι μάρτυρες τῆς ἀνάστασής του μπροστά στό λαό. Ἒτσι κι ἐμεῖς σᾶς φέρνουμε τό χαρμόσυνο μήνυμα, ὃτι τήν ὑπόσχεση πού ἒδωσε ὁ Θεός στούς προγόνους μας, τήν ἐκπλήρωσε στά παιδιά τους-σ’ ἐμᾶς: ἀνέστησε τόν Ἰησοῦ.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021»:

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021
Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-08-2021
Απόστολος Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-8-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου 8-8-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσθέστε Σχόλιο