Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 28-7-2019

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 28-7-2019

Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 19-5-2019 Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου (Ματθ. θ΄ 1-8)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 28-7-2019

ΚΑΙ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ.

4 καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου

1 Μπήκε τότε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην ιδιαίτερη πόλη του. 2 Εκεί, λοιπόν, του έφεραν, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, έναν παράλυτο. Και σαν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: Παιδί μου, πάρε θάρρος! Οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρηθεί. 3 Τότε μερικοί από τους νομοδιδάσκαλους είπαν μέσα τους: Αυτός εδώ βλαστημάει!

4 Ο Ιησούς, όμως, που κατάλαβε τους διαλογισμούς τους, είπε: Γιατί εσείς σκέφτεστε πονηρά μέσα στις καρδιές σας; 5 Επιτέλους τι είναι ευκολότερο να πω: Έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου ή να πω: Σήκω και περπάτα; 6 Για να μάθετε όμως, ότι ο Γιος του Ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη λέει τότε απευθυνόμενος στον παράλυτο: Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. 7 Σηκώθηκε τότε και πήγε στο σπίτι του. 8 Και σαν το είδαν αυτό τα πλήθη, θαύμασαν και δόξασαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 28-7-2019»:

Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου 28-7-2019
Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Ματθαίου 21-7-2019
Απόστολος Κυριακής Ε´ Ματθαίου 21-7-2019
Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 14-7-2019
Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 14-7-2019

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο