Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Διαφορα » Παναγία η Χώρα του Αχωρήτου

Παναγία η Χώρα του Αχωρήτου

Ευαγγελισμός Θεοτόκου Άγιος Παΐσιος για την Παναγία Παρθένος Μαρία Παναγία η Χώρα του Αχωρήτου

Παναγία η Χώρα του Αχωρήτου

Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου

Η Παναγία είναι η Χώρα του Αχωρήτου

Μεγάλο καὶ θεῖο, ἀπόρρητο καὶ ἀκατανόητο, ὄχι μόνο στοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ στοὺς ἀγγέλους καὶ στοὺς ἀρχαγγέλους εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ἡ φύση μας ἔγινε διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁμόθεος καὶ μᾶς χαρίστηκε ἡ ἐπάνοδός μας στὸ καλύτερο. Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστήριο ποὺ πιστεύεται, ἀλλὰ δὲν γνωρίζεται. Εἶναι ἀκατανόητο ὄχι μόνο στοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ στοὺς ἀγγέλους καὶ στοὺς ἀρχαγγέλους. Ἀρχίζει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ποὺ γιορτάζεται σήμερα.

Ὁ ἀρχάγγελος εὐαγγελίζεται στὴν Παρθένο τὴ σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκείνη ἔκπληκτη ζήτησε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὸ θὰ γινόταν καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν «πῶς θὰ μοῦ συμβεῖ αὐτὸ ἀφοῦ δὲν γνωρίζω ἄνδρα;» καὶ τότε ὁ ἀρχάγγελος κατέφυγε πρὸς τὸν Θεὸ λέγοντας· «Πνεῦμα Ἅγιο θὰ ἔρθει σ’ ἐσένα καὶ δύναμις Ὑψίστου θὰ σὲ ἐπισκιάσει». Αὐτό ποὺ ὁμολογεῖται ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο πρὸς τὴν Παρθένο ἐνέχει τὸ μεγαλύτερο μυστήριο. Ὁ Σωτήρας καὶ λυτρωτὴς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, θὰ γίνει ἄνθρωπος γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο.

Παραβαίνοντας τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ κατεβήκαμε μέχρι τὸν Ἅδη καὶ πολλὰ δεινὰ μᾶς βρῆκαν διαδοχικά. Τὸ γένος μας γεύτηκε τὴ λύπη καὶ ἡ ζωή μας ἔγινε γεμάτη ὀδύνη. Ὁ Θεὸς ὅμως ποὺ μᾶς ἔπλασε μὲ εὐσπλαγχνία καὶ φιλανθρωπία ἔκλινε τοὺς οὐρανοὺς καὶ κατέβηκε γιὰ νὰ μᾶς βρεῖ, παίρνοντας ἀπὸ τὴν ἁγία Παρθένο τὴ φύση μας ποὺ τὴν ἀνακαίνισε. Ὁ Θεὸς στέλνοντας τὸν ἀρχάγγελο στὴν Παρθένο τὴν κάνει μητέρα τοῦ Χριστοῦ μόνο μὲ τὴ προσφώνηση ποὺ ἀκούει σήμερα. Ἄν ἡ σύλληψη τοῦ Χριστοῦ θὰ ἦταν ἀπὸ ἀνθρώπινη ἐπέμβαση, ὁ Χριστὸς δὲν θὰ ἦταν ὁ νέος ἄνθρωπος. Τώρα ἦρθε καὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γίνεται ἄνθρωπος καὶ σαρκώθηκε στὴ μήτρα τῆς Παρθένου μένοντας ἀναλλοίωτος Θεὸς καὶ τέλειος άνθρωπος.

Τὸ ὄνομα τῆς Παρθένου ἦταν Μαριάμ, ποὺ ἐρμηνεύεται Κυρία. Ἐκείνη ἦταν πράγματι παρθένος καὶ στὸ σῶμα καὶ στὴ ψυχή. Εἶχε ὅλες τὶς αἰσθήσεις τοῦ σώματος ἐκτὸς ἀπὸ τὸν μολυσμό. Ἔχει γραφεῖ γιὰ Ἐκείνη ὅτι ἦταν ἡ κλεισμένη πύλη, ποὺ κανεὶς δὲν πρόκειται νὰ περάσει ἀπὸ αὐτὴν παρὰ μόνον ὁ Χριστός. Ἡ Παναγία εἶναι Κυρία καὶ μὲ ἕναν ἄλλο τρόπο. Δεσπόζει ὅλων, καθὼς εἶναι ἐλεύθερη καὶ ρίζα τῆς ἐλευθερίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ ἄγγελος ἐμφανιζόμενος στὴν Παρθένο τῆς ἀπευθύνει τὸ «Χαῖρε Κεχαριτωμένη. Ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου, εἶσαι εὐλογημένη ἀνάμεσα στὶς γυναῖκες». Ἡ Παρθένος φοβήθηκε μήπως ὁ ἄγγελος εἶναι κάποιος ἀπατηλὸς καὶ δὲν δέχθηκε χωρὶς ἐξέταση τὸν χαιρετισμό. Ταράχθηκε καὶ ρώτησε πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ γίνει αυτό. Ὁ ἀρχάγγελος ἀμέσως τῆς διέλυσε τὸν θεοφιλῆ φόβο λέγοντάς της· «Μὴ φοβᾶσαι Μαρία, διότι πέτυχες τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ».

Ἡ Παρθένος ρώτησε ὄχι ἀπὸ ἀπιστία, ἀλλὰ ἐπειδὴ ζητοῦσε νὰ μάθει πῶς ἦταν δυνατὸ νὰ πραγματοποιηθεῖ αὐτὸ τὸ θαῦμα, γι’αυτὸ ἀκριβῶς μετὰ τὴν ἐξήγηση τοῦ ἀρχαγγέλου ἐκείνη τρέχει πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἀπευθύνεται πρὸς αὐτόν.

Λέγει λοιπὸν στὸν ἀρχάγγελο· «ἄν ὅπως λὲς ἔρθει σ’ ἐμένα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα γιὰ νὰ μὲ καθαρίσει περισσότερο καὶ νὰ μὲ δυναμώσει νὰ δεχτῶ τὸ σωτήριο ἔμβρυο, ἄν μὲ ἐπισκιάσει ἡ δύναμη τοῦ Ὑψίστου ποὺ θὰ μορφώσει μέσα μου ὡς ἄνθρωπο αὐτὸν ποὺ εἶναι Θεὸς καὶ Βασιλεὺς αἰώνιος, πιστεύω ὅτι τίποτε δὲν εἶναι ἀδύνατο γιὰ τὸν Θεό. Λοιπόν, ἰδοὺ ἐγὼ ἡ δούλη τοῦ Κυρίου, ἄς γίνει σύμφωνα μὲ τὸ λόγο σου». Τότε ἔφυγε ἀπὸ ὲκεῖ ὁ ἄγγελος, ἀφοῦ ἄφησε στὴ γαστέρα της τὸν Δημιουργὸ τοῦ κόσμου ἑνωμένο μὲ τὴν Παρθένο.

Μετά ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἡ Παναγία εἶναι τὸ μοναδικὸ μεθόριο μεταξύ κτιστῆς καὶ ἄκτιστης φύσεως. Εἶναι η χώρα του Αχωρήτου. Αὐτὴν θὰ ὑμνήσουν στὸ μέλλον μετὰ τὸ Θεὸ ὅλοι οἱ πιστοί. Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία κάθε καλοῦ καὶ ἡ προστάτις καὶ πρόξενος τῶν αὶωνίων ἀγαθῶν. Εἶναι ἡ ἀρχὴ τῶν ἀποστόλων καὶ τὸ ἐδραίωμα τῶν μαρτύρων, εἶναι ἡ δόξα τῆς γῆς καὶ ἡ τερπνότητα τῶν οὐρανίων, εἶναι τὸ στολίδι ὅλης τῆς κτίσεως. Ἀπὸ αὐτὴν ἂς ἀποκτήσουμε ἐλπίδα καὶ ἐμεῖς καὶ μὲ τὶς δικές της ἀδιάκοπες προσευχὲς γιὰ ὅλους μας ἄς ἔρθει ἡ δόξα καὶ ἡ χαρὰ Ἐκείνου ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα πρὶν ἀπὸ τοὺς αἰῶνες καὶ σαρκώθηκε ἀπὸ τὴν Παναγία μας.

Στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ἀνήκει κάθε δόξα καὶ τιμὴ καὶ προσκύνηση στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Σχετικά άρθρα με «Παναγία η Χώρα του Αχωρήτου»:
25 Μαρτίου η μεγάλη γιορτή της Ελλάδος
Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου
Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία! Χαίρε ώ χαίρε Λευτεριά!
Ακάθιστος Ύμνος στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης
Όσιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνω


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις