Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Διαφορες Προσευχες » Προσευχή για δείπνο

Προσευχή για δείπνο

Προσευχή για δείπνο

Προσευχή για δείπνο που γίνεται πριν και μετά

Προσευχή για δείπνο (πριν)

Φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται· καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον (τρεῖς φορές).

Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ευχαριστία μετά το δείπνο

Εὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἠγαλλιασάμεθα. Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε· ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν. Ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐνεπλήσθημεν. Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθησόμεθα καὶ ὑπνώσομεν· ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ᾿ ἐλπίδι κατῴκισας ἡμᾶς.

Προσευχή για δείπνο η απόδοση σε νεοελληνική

Προσευχή για δείπνο (πριν)

Ὅσοι ἀναζητοῦν τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί φτωχοί ἄν εἶναι θά φᾶνε ἀπό τ᾿ ἀγαθά του καί θά χορτάσουν καί θά τόν εὐχαριστήσουν· ἡ ψυχή τους θά ζήσει αἰώνια.

Δόξα στόν Πατέρα, στόν Υἱό καί στό Ἅγιο Πνεῦμα.

Καί τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησε (τρεῖς φορές).

Χριστέ Θεέ μας, εὐλόγησε τό φαγητό καί τό ποτό τῶν δούλων σου, διότι εἶσαι Ἅγιος πάντοτε· καί τώρα καί πάντα καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.

Ευχαριστία μετά το δείπνο

Κύριε, μᾶς ἔχεις δώσει χαρά μέ τά δημιουργήματά σου καί μέ τά ἔργα σου εἴμαστε εὐχαριστημένοι. Τό φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε, μᾶς σημάδεψε· μεγάλη χαρά μᾶς ἔδωσες. Χορτάσαμε ἀπό τούς καρπούς τῶν ἔργων σου, τοῦ ψωμιοῦ, τοῦ κρασιοῦ καί τοῦ λαδιοῦ. Εἰρηνικά ἐπίσης θά πέσουμε γιά ὕπνο καί θά κοιμηθοῦμε· διότι σύ, Κύριε, στόν καθένα ἀπό μᾶς κατοίκησες μέ ἐλπίδα.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα:
Προσευχή για γεύμα
Σύντομη πρωϊνή προσευχή
Προσευχή για ξεμάτιασμα

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο