Προσευχή | proseuxi.gr
Γένεσις Κεφάλαιο 2 Αγία Γραφή Παλαία Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 25 Ψαλμοί Ψαλμός 39 Ψαλμός 65 Ψαλμός 119

Ψαλμοί Ψαλμός 119

Ψαλμοί Ψαλμός 119

᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
Ψαλμοί Ψαλμός 119

ΠΡΟΣ Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέ μου. 2 Κύριε, ρῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας. 3 τί δοθείη σοι καὶ τί προστεθείη σοι πρὸς γλῶσσαν δολίαν; 4 τὰ βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠκονημένα, σὺν τοῖς ἄνθραξι τοῖς ἐρημικοῖς. 5 οἴμοι! ὅτι ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετὰ τῶν σκηνωμάτων Κηδάρ. 6 πολλὰ παρῴκησεν ἡ ψυχή μου. 7 μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός· ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν με δωρεάν.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Σχετικά άρθρα:
Ψαλμοί Ψαλμός 118
Ψαλμοί Ψαλμός 117
Ψαλμοί Ψαλμός 116
Βασιλειών Γ’ Κεφάλαιο 4
Βασιλειών Γ’ Κεφάλαιο 3

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις