Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Προς Κορινθιους B

Ησαΐας Κεφάλαιο 5 Κριταί Κεφάλαιο 8

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 13

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 13 Προειδοποιήσεις ἕνεκα μελλοντικῆς ἐπισκέψεώς του Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 13 ΙΓ´\ΤΡΙΤΟΝ τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ρῆμα· 2 προείρηκα...

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 11

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 11 Τὸ δικαίωμά του ὡς ἀποστόλου Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 11 ΙΑ´\ΟΦΕΛΟΝ ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύνῃ· ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ μου· 2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ· ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί...

Αγία Γραφή Ψαλμός 63 Ψαλμός 79 Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 1 Ιωνάς Κεφάλαιο 2 Ψαλμός 115 Ψαλμός 125

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 10

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 10 Ο Παύλος υποστηρίζει ότι η εξουσία του έρχεται από τον Θεόν Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 10 Ι´\ΑΥΤΟΣ δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πρᾳότητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις