Προσευχή | proseuxi.gr
Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 3 Ψαλμοί Ψαλμός 61 Εσθήρ Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 93 Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 5 Ψαλμός 107 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 3 Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 3 Ψαλμός 127

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον Β΄ Κεφάλαιο 4

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον Β΄ Κεφάλαιο 4 Δ´\ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 2 κήρυξον...

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον Β΄ Κεφάλαιο 2

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον Β΄ Κεφάλαιο 2 Β´\ΣΥ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ...

Αγία Γραφή Ψαλμός 63 Ψαλμός 79 Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο 1 Ιωνάς Κεφάλαιο 2 Ψαλμός 115 Ψαλμός 125

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον Β΄ Κεφάλαιο 1

Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον Β΄ Κεφάλαιο 1 Χαιρετισμός και ευχαριστία Α´\ΠΑΥΛΟΣ, ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ κατ’ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 2 Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ· χάρις, ἔλεος...