Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020

Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020

Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Ο Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 (Τιτ. β´ 11-14, γ´ 4-7)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα Αγίων Θεοφανείων

11 ᾿Επεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, 12 παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 15 Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς· μηδείς σου περιφρονείτω.

4 Ότε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, 5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος ῾Αγίου, 6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, 7 ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενώμεθα κατ’ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Αγίων Θεοφανείων

Τέκνον Τίτε, εμφανίσθηκε η χάρις του Θεού, η οποία σώζει όλους τους ανθρώπους, και μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζούμε εις τον παρόντα κόσμον με εγκράτειαν, δικαιοσύνην και ευσέβειαν, αναμένοντες την ευλογημένην ελπίδα μας και την εμφάνισιν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έδωκε τον εαυτόν του για μας, για να μας λυτρώση από κάθε ἀνομίαν και καθαρίση δια τον εαυτόν του ένα λαόν εκλεκτόν, ζηλωτήν καλών έργων.

Αλλ’ όταν εμφανίσθηκε η χρηστότης και η φιλανθρωπία του Σωτόρός μας Θεού, μας έσωσε, όχι από έργα δικαιοσύνης, τα οποία εκάναμε εμείς, αλλά σύμφωνα με το δικό του έλεος, δια του λουτρού της αναγεννήσεως και της ανακαινίσεως υπό του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχυσε σ’ εμάς πλούσια δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρός μας, ώστε, δικαιωμένοι με την χάριν εκείνου να γίνωμεν, σύμφωνα με την ελπίδα μας, κληρονόμοι της αιωνίου ζωής.

Βρείτε μοναδικά Αγιορείτικα Κομποσχοίνια από Δάκρυα Παναγίας:

Κομποσχοινια Δακρυα Παναγιας Εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020»:

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019
Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019
Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 22-12-2019
Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 22-12-2019

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο