Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 7-11-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής - Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 5-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 19-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 23-1-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 6-2-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου 20-2-2022
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου (Λουκ. ι´ 38-42, ια´ 27-28)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά. Γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἴκον αὐτῆς. Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. Ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.

Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ εἶπε· Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Απόδοση σε νεοελληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου

Εκεῖνο τόν καιρό, μπῆκε ὁ Ἰησοῦς σ΄ ἕνα χωριό, καί τόν ὑποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα πού τήν ἔλεγαν Μάρθα. Αὐτή εἶχε μία ἀδερφή πού ὀνομαζόταν Μαρία, κι ἡ ὁποία κάθισε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ καί ἄκουγε τή διδασκαλία του. Ἀντίθετα, ἡ Μάρθα δούλευε ἀσταμάτητα γιά νά τούς περιποιηθεῖ. Πῆγε λοιπόν στόν Ἰησοῦ καί τοῦ εἶπε: «Κύριε, δέ νοιάζεσαι πού ἡ ἀδερφή μου μέ ἄφησε μόνη νά σέ περιποιοῦμαι; Πές της, λοιπόν, νά μέ βοηθήσει».

Ὁ Ἰησοῦς τῆς ἀποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ἀσχολεῖσαι κι ἀγωνιᾶς γιά τόσα πολλά πράγματα, ἐνῶ ἕνα μόνο χρειάζεται. Αὐτό διάλεξε ἡ Μαρία, καί δέν πρόκειται νά τῆς τό ἀφαιρέσει κανείς». Ἐνῶ ἔλεγε αὐτά ὁ Ἰησοῦς, κάποια γυναίκα ἀπό τό πλῆθος ἔβγαλε μιά δυνατή φωνή καί τοῦ εἶπε: «Χαρά στή μάνα πού σέ γέννησε καί σέ θήλασε!» Κι ἐκεῖνος εἶπε: «Πιό πολύ χαρά σ΄ ἐκείνους πού ἀκοῦν τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν ἐφαρμόζουν!»

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021»:

Απόστολος Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 14-11-2021
Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 14-11-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 7-11-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσθέστε Σχόλιο