Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Κάθε απόγευμα θα χτυπούν οι καμπάνες στη Λάρισα

Κάθε απόγευμα θα χτυπούν οι καμπάνες στη Λάρισα

Κάθε απόγευμα θα χτυπούν οι καμπάνες στη Λάρισα

Κάθε απόγευμα θα χτυπούν οι καμπάνες στη Λάρισα

Ἡ φετινή Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι πρωτοφανής καί δυσκολότερη ἀπό ὅσες ἔχουμε ζήσει ἕως σήμερα. Καί τοῦτο, ὄχι μόνο γιατί μιά πανδημία μᾶς κτύπησε τήν πόρτα, κάτι πού εἴχαμε νά ζήσουμε γιά πάνω ἀπό αἰῶνα στόν τόπο μας, ἀλλά καί διότι καλούμαστε νά συμμορφωθοῦμε σέ μέτρα, τά ὁποῖα πολύ μᾶς δυσκολεύουν καί μᾶς ταπεινώνουν. Βέβαια, εἶναι πολύτιμη ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα τῶν ἀσκητικῶν, πώς ὅ,τι μᾶς δυσκολεύει καί μᾶς ταπεινώνει, συνάμα μᾶς ὠφελεῖ καί μᾶς φέρνει πιό κοντά στόν Κύριο τῆς Δόξας, Ἐκεῖνον πού πρῶτος ταπεινώθηκε «δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν».

Ὅμως, ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἕναν ἰδιότυπο ἐχθρό, ἀόρατο καί ἱκανό νά ἐπιφέρει πολλές παράπλευρες ἀπώλειες. Αὐτό ἀναδεικνύεται ἰδίως, καθώς ἐξαντλεῖται ἡ ὑπομονή μας καί φαίνεται ἡ ἀδυναμία μας νά ἀντέξουμε. Κι ὅμως, πρέπει νά προσέξουμε καί τήν ἀτομική μας ὑγιεινή καί τήν ψυχική μας ὑγεία καί τήν ἐκκλησιαστική ἐνότητα καί τή συνοχή τῆς κοινωνίας μας, χωρίς μεμψιμοιρία ἤ ἀγωνία, χωρίς περιττούς ἐκνευρισμούς ἤ ἀνόητους παλλικαρισμούς. Ἰδιαίτερη προσοχή πρέπει νά ἐπιδειχθεῖ στίς πηγές τῆς πληροφόρησής μας, καθώς στά πλαίσια τῆς γενικότερης ἀνησυχίας, εἶναι πολύ εὔκολη ἡ διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων καί δημιουργίας κλίματος πανικοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει γιά νά ἐξασφαλίζει τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, ἰδίως σέ ἐποχές δυσχείμερες, πολύπλοκες καί προβληματικές. Τώρα λοιπόν, πού ἡ ἐπιστήμη μας δυσκολεύεται νά βρεῖ λύσεις, τώρα ἡ Ἐκκλησία καλεῖ σέ μεγαλύτερο σεβασμό πρός ὅσους ἀγωνίζονται γιά τήν καταστολή τοῦ φαινομένου. Ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη Της πρός τούς ἐπαγγελματίες ὑγείας, οἱ ὁποῖοι πρώτιστα στά δημόσια νοσοκομεῖα καί ἀλλοῦ, ἐργάζονται αὐτοθυσιαστικά καί μέ αἴσθημα εὐθύνης. Ἐκφράζει τήν ἐμπιστοσύνη Της καί προσφέρει τήν ὑπακοή Της πρός ὅσους φέρουν τήν εὐθύνη τῆς λήψης καί ἐφαρμογῆς μέτρων, παρ’ ὅλους τούς παραπικρασμούς πού ἐνδέχεται νά δημιουργήσουν. Ζεῖ καί κατανοεῖ τήν πραγματικότητα, γι’ αὐτό καί προσαρμόζεται ἀνάλογα, χωρίς νά ξεχνᾶ ποτέ τήν πρωταρχική Της εὐθύνη, τή σωτηρία «ψυχῶν ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη».

Μετά λοιπόν τήν ἀπό 16 Μαρτίου 2020 Ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἐπιπρόσθετη ἐπιβολή μέτρων ἀπό μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 2867/Υ1/16-3-2020 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση (Φ.Ε.Κ. 872/Β΄/16-3-2020) μέ τίτλο «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020 ἕως 30.3.2020», μέ τήν ὁποία ἀπαγορεύεται προσωρινά καί μέχρι τίς 30.3.2020 ἡ τέλεση κάθε εἴδους λειτουργίας καί ἱεροπραξίας στούς Ἱερούς μας Ναούς, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοινώνει τά ἑξῆς:

Ἡ Λάρισα ἔφθασε νά εἶναι πόλη βουβή, σέ καμία περίπτωση ὅμως, δέν θά γίνει πόλη νεκρή. Εἴμαστε ἐδῶ καί ἀγωνιζόμαστε! Γιά νά φανεῖ τό ἥρεμο θάρρος καί ἡ ἀντοχή τῆς πόλης, κάθε ἀπόγευμα θά κτυπᾶνε οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, χωρίς ὅμως, αὐτό νά σημαίνει ὅτι θά πραγματοποιοῦνται Ἀκολουθίες. Πλέον ἡ κωδωνοκρουσία θά σημαίνει τήν ἔναρξη τῆς ἀναμετάδοσης Ἀκολουθίας ἀπό τό Ραδιόφωνο! Οἱ καμπάνες θά σημαίνουν ὡς ἑξῆς: α. Ἀπό Δευτέρα ἕως Πέμπτη στίς 6 μ.μ. πρίν τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, β. Τήν Παρασκευή στίς 7:30 μ.μ. πρίν τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν, γ. Τό Σάββατο στίς 6 μ.μ. πρίν τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, δ. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς στίς 8 π.μ., καί ε. Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς στίς 6 μ.μ. γιά τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό. Ἐπαναλαμβάνουμε καί τονίζουμε ὅτι μέχρι τήν ἅρση τῶν μέτρων, τό κτύπημα τῆς καμπάνας θά σημαίνει τήν ἔναρξη ραδιοφωνικῆς ἀναμετάδοσης τῆς ἐνδιάτακτης Ἀκολουθίας.

Οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Μητροπόλεώς μας παραμένουν ἀνοικτοί σέ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά προσευχηθεῖ ἀτομικά καί γιά λίγα λεπτά. Ὅσοι εἰσέρχονται εύθύνονται γιά τήν τήρηση τῶν μέτρων ὑγιεινῆς ὅπως ἔχουν ἐξαγγελθεῖ, γιά τήν περίοδο πανδημίας πού διανύουμε. Στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ θά ὑπάρχει ἀντισηπτικό, ἐνῶ δέν ἐπιτρέπεται ἡ ταυτόχρονη παρουσία στό χῶρο τοῦ Ναοῦ περισσότερων ἀπό δέκα (10) πιστῶν, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά τηροῦν ἀπόσταση δύο (2) μέτρων ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο.

Στούς Ἱερούς Ναούς δέν ἐπιτρέπεται νά πραγματοποιηθοῦν Θεῖες Λειτουργίες καί λοιπές Ἀκολουθίες τῆς περιόδου. Ἑπομένως, γίνεται ἔκκληση στούς πιστούς νά παραμείνουν σπίτι τους καί νά παρακολουθήσουν τίς Ἀκολουθίες ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου στούς 96,3 χιλιοκύκλους τῶν FM. Ἐπίσης, ἀναμεταδόσεις θά πραγματοποιοῦνται καί ἀπό τούς τηλεοπτικούς καί ἀπό τούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τῆς περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά τό πρόγραμμα πού ἀνακοινώνουν.

Συνέπεια τῆς ἀπαγόρευσης τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι ὅτι δέν θά ὑπάρχει Θεία Κοινωνία πρός μετάδοση. Γιά λόγους πού ὁ Ἅγιος Θεός ξέρει, καταντήσαμε στή γενιά μας νά ὑποστοῦμε αὐτό τό ἀδόκητο ἐπιτίμιο. Παρακαλοῦνται οἱ πιστοί μας νά μήν πιέζουν τούς Ἱερεῖς μας γιά μετάδοση της Θείας Κοινωνίας, καθώς στούς Ναούς ὑπάρχει ὁ Ἄρτος τῆς ἀνάγκης, δηλαδή Θεία Κοινωνία γιά ὅσους εἶναι ἀσθενεῖς σέ τελικό στάδιο καί ἔχουν πραγματικά ἀνάγκη. Ἐννοεῖται πώς οἱ Ἱερεῖς μας μεταβαίνουν ἄφοβα σέ ὅσα σπίτια τούς καλοῦν γιά νά μεταδώσουν τή Θεία Κοινωνία, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει πραγματικός λόγος. Κατά τά λοιπά ἰσχύουν ὅσα περί Θείας Κοινωνίας εἴπαμε σέ προηγούμενο Δελτίο Τύπου.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι τόσο κατά τήν Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅσο καί κατά τήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὅλες οἱ Ἱερές Μονές παραμένουν κλειστές. Οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές μας προσεύχονται γιά ὅλους, σέ μιά σπάνια εὐκαιρία μόνωσης καί ἡσυχίας. Δέν ἐπιτρέπεται νά τούς ταράξουμε μέ ἐπισκέψεις ἤ παράλογες ἀπαιτήσεις. Ὅσες Ἀκολουθίες τελεσθοῦν στίς Ἱερές Μονές ἀφοροῦν μόνο στίς μοναχικές ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες θά τίς τελοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Οἱ Ἱερές Μονές ἀνέκαθεν λογίζονταν χῶροι προσευχῆς, νήψης καί ἡσυχίας καί ὄχι τουριστικοί προορισμοί, χῶροι περιπάτου ἤ κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων.
Ὑπενθυμίζεται αὐτό πού καί στό προηγούμενο Δελτίο Τύπου εἶχε τονιστεῖ ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου συμμορφώνεται πλήρως καί ἀπολύτως πρός τίς Ἀποφάσεις καί Ἐγκυκλίους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἑπομένως, ὅ,τι ἀποφασίζει ἡ Ἱερά Σύνοδος ἰσχύει αὐτομάτως, χωρίς ἄλλη ἀπόφαση ἤ ἰδιαίτερη ἀνακοίνωση. Ἑπομένως, θέματα Μυστηρίων καί λοιπῶν Ἱεροπραξιῶν (κηδεῖες, μνημόσυνα κλπ) ρυθμίζονται κατά τίς ἀνακοινώσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Λόγω λειτουργίας τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου μέ προσωπικό ἀσφαλείας, πρίν τή μετάβαση τοῦ ὁποιουδήποτε καί γιά ὁποιοδήποτε λόγο σέ αὐτά, πρέπει νά προηγεῖται τηλεφωνική συνεννόηση γιά τήν ὥρα προσέλευσης καί τά τυχόν ἀπαραίτητα δικαιολογητικά.

Ὑπενθυμίζεται πώς εἶναι σέ ἰσχύ ἀναστολή ὅλων τῶν κατηχητικῶν, πολιτιστικῶν καί ἀθλητικῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, καθώς καί τῶν προγραμματισθεισών ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων.

Ὑποβάλλεται θερμή παράκληση νά μνημονεύονται στίς προσευχές τῶν Χριστιανῶν μας κατά προτεραιότητα ὅσοι δίνουν τή μάχη μέ τήν πανδημία καί ὅσοι δίνουν τήν ἰδιότυπη μάχη στόν Ἕβρο καί τά νησιά μας.

Ἀδελφοί μου, θαρσεῖτε! Μείζων ὁ ἐν ἡμῖν! Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή μεσιτεία τῆς Παναγίας μας, θά ξεπερασθεῖ καί αὐτή ἡ δύσκολη συγκυρία, τήν ὁποίαν ὅμως, καλό εἶναι νά ἀξιοποιήσουμε ὡς ἐμπειρία ζωῆς.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Κάθε απόγευμα θα χτυπούν οι καμπάνες στη Λάρισα»:

Σήμερα στις 6 η Παράκληση στον Όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό για τον κορονοϊό (Αποστολή ονομάτων)
Εορτή Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας
Κλείνουν Ναοί και Μοναστήρια του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Καρπενησίου Γεώργιος: Κλείστε τα ΜΜΕ τα οποία σπέρνουν το φόβο και τον πανικό

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις