Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στην Παναγια » Χαίρε Βασίλισσα των ουρανών – Προσευχή στην Παναγία

Χαίρε Βασίλισσα των ουρανών – Προσευχή στην Παναγία

Χαίρε Βασίλισσα των ουρανών - Προσευχή στην Παναγία

Χαίρε Βασίλισσα των ουρανών

Προσευχή στην Παναγία μας

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Δόξα σοί ὁ Θεός ἠμῶν, δόξα σοί.

Βασιλεῦ οὐράνιε, παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἠμίν, καί καθάρισον ἠμᾶς ἀπό πάσης κηλίδος, καί σῶσον, Ἀγαθέ, τάς ψυχᾶς ἠμῶν.

Δόξα Πατρί, καί Υἱῶ καί ἁγίω Πνεύματι. Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἠμᾶς, Κύριε, ἰλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἠμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας ἠμίν. Ἅγιε, ἐπισκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἠμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.

Δόξα Πατρί, καί Υἱῶ καί ἁγίω Πνεύματι. Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ ἠμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου, ἔλθετω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῶ καί ἐπί τῆς γής. Τόν ἄρτον ἠμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἠμίν σήμερον, καί ἅφες ἠμίν τά ὀφειλήματα ἠμῶν ὡς καί ἠμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἠμῶν, καί μή εἰσενέγκης ἠμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρύσαι ἠμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.

Χαίρε Βασίλισσα των ουρανών, Παναγία Παρθένε, δόξα της μητρότητας και της παρθενίας.

Το πιο εύλαλο στόμα δεν έχει τη δύναμη να σού ψάλλει άξια, ιλιγγιά δε κάθε νους όταν θελήσει να σκεφθεί το μυστήριο του τόκου Σου. Γι’ αυτό και όλοι μαζί ου χριστιανοί Σε δοξάζομε.

Δί’ εὐχῶν τῶν ἅγιων Πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἠμῶν, ἐλέησον ἠμᾶς. Ἀμήν.

Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού

Σχετικά άρθρα με «Χαίρε Βασίλισσα των ουρανών – Προσευχή στην Παναγία»:

Προσευχή για τον πόλεμο του πονηρού
Παναγία η μητέρα όλων μας
Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα
Προσευχή για παιδιά που υποφέρουν
Θαύμα Παναγίας Πορταΐτισσας – Ο πεινασμένος Οδοιπόρος
Προσευχή για εγκυμοσύνη

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο